Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie verejnou vyhláškou: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ", na pozemku parcelné číslo KN-C 16225/27 a KN-C 16225/36, katastrálne územie Prešov.

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

06.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
I ) . , V" 
MestoPrešovStavebnýůrad
SosídlomnaMsÚ vPrešove,Hlavná73)1))*?UIhSY
Číslo:SÚ/I066112018-SuVPrešovedňa:02.08.2018
OznárnenieOzačatizlúěeněhoúzemnéhoastavebného
konaniaapozvanienaústnepojednávanie
verejnouvyhláškou.
Navrhovatel'-MonikaMagáčová,Bajkalská15,08001Prešovpodaldňa18.07.2018na
stavebnýúradžiadosťovydaniestavebnéhopovolenianastavbu:"Rodinnýdoma
pripojenienaTVÚ",napozemkuparcelnéčísloKN-C16225/27aKN-C16225/36,
katastrálneúzemiePrešov.
MestoPrešovakopríslušnýstavebnýúradvzmysle§117zákonač.50/1976Zb.
oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(stavebnýzákon)vzneníjehozmien
adoplnkov,vsúladesustanovením§36ods.4a§61ods.4stavebnéhozákonaoznamuje
začatiezlúčenéhoúzemnéhoastavebnéhokonaniastavby(svel'kýmpočtomúčastníkov
konania):"RodinnýdomapripojenienaTVÚ"verejnouvyhláškou.
Členeniestavby:
SOO1Rodinnýdom
SO02Oplotenie
SO03Altánok
SO04Bazén
?UIWSkIVENIHR^SNIHRSHXGLaVWEYFXVWEYIFRbaUEHVT^NEa[IQR_OSRERMISXQMIVWRIR`
VWEYFZVSVWEYIFRbQOSRER`QTSHP"E§39aods.4stavebnéhozákona.
AadEVRIVWEYIFRbaUEHREUMEeXNIRE[^OPEHI§61ods,1stavebnéhozákonaprerokovanie
návrhuústnepojednávaniesmiestnymzisťovanímnadeň:
13.09.2018O 10,00hod.sostretnutímpozvanýchna
MestskomúradevPrešove,ul.Jarkovač,26,vzasadacejmiestnostina
P'TSVGLSHM`%QMIVWRSVW"Č.217.
Dopodkladovnavydanierozhodnutiaoumiestnenílíniovejinžinierskejstavbyje
možnénahliadnut'predstanovenýmtermínomústnehojednanianaMsÚvPrešove,
Stavebnomúrade,Jarkovej26,Prešov,2.poschodie,kanceláriač,306,nazáklade
vopreddohodnutéhotermínu.
4OadEVWR`OOSRERMEGLGIRELPMEHRXW"HSTUSNIOWSYINHSOXQIRW^GMIREYULSYERIN
VWEYFZNITSWUIFR_VEYSTUIHWIPIJSRMGOZSFNIHREW"REWIP'd`VPS).*(,*)).,,'


Týmbudeumožnenévsúlade§33ods.2)zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní
(správnyporiadok)vplatnomzneníúčastníkomkonania,abysapredvydanímrozhodnutia
mohlivyjadriťkjehopodkladuikspósobujehozistenia,prípadnenavrhnúťjehodoplnenie
auplatniťnámietky.
Účastníciúzemnéhokonaniamůžusvojenámietkyapripomienkyknávrhuuplatnit'
RENRIVOSUhMIHSWIUQ`RXaVWRILSTSNIHR^YERME%MR^dVEORMQRITUMLPMEHRI'
]dEVWR`GMOSRERME%UIVT'MGL[^OSRR`[^VWXTGSYMEESTEWUSYR`GMVEQjkXHEW"[EVWXTSYEW"
EHYSO^WSQEPIFSMRbQ[^VWXTGSQ%OWSU_LSVM[YSPME'ATPRSQSGRIRMIRE[EVWXTSYERMINI
TSWUIFR_VWEYIFR_QXaUEHXTUIXO^[EiT`VSQRbQTPRSQSGIRVWYSQ%EPIFSTPRSQSGIRVWYSQ
YZLP^VIRbQHS[^TMVRMGI'
AWEYIFRbaUEH[^USYIgXTS[SUgXNIkIYVaPEHIV\-+VWEYIFR_LS[^OSREYSHYSPEGSQ
OSRER`VERITUMLPMEHERER^QMIWOZETUMTSQMIROZ%OWSU_RIFSPMXTPEWRIR_YTUYSVWXTgSYSQ
OSRER`YXUdIRINPILSWI%LSGMXTPEWRIR_QSLPMFZi'=ER^QMIWOZXTPEWRIR_TSOSRER`
VWEYIFRbaUEHRITUMLPMEHRI'
B^WSYZLP^hOE%OWSUSXVES[REQXNI[EdEWMIj[IQRfLSOSRERMESXQMIVWRIR`
P`RMSYINMRkMRMIUVOINVWEYFZ%QXV`FZW"YZYIVIR^YVaPEHIVXVWERSYIR`Q\+/SHVW'+$[^O'
č,71/1967Zb.osprávnomkonaníapodl'a§36odst.4)stavebnéhozákonapodobu15
dnínaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánainternetovejstránkemestaPrešov.
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaoznámeniaozačatiúzemného
konania.
Dolehotysanezapočitávavsúlades§27odst.2zákonaě.7111967 Zb.
osprávnomkonanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
najbližšíbudúcipracovnýdeň,
q
Ing.JozefTuka
vedúcistavebnéhoúradu
Úradnýzáznam
VerejnávyhláškabolavyvesenánaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánaelektronickejúradnejtabulimesta
Prešov.
7gE'
.,....."...n.':·[}~0·~.J~~C...;~.~..:r:.:.'.:~~.,I:~:.~..r}J.)' -.;; Pečiatklff!~!f~i$tO;níd(/
ÚradnýzáznamVerejnávyhláškabolazvesenázúradnejtabulemestaPrešovazvesenáze(ettfr~~~~~~:!J.~'t~I tabulemestaPrešov.-1-


-._;.-
..>
(5)
~II 
('1"\ 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)