Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Vlasta Gregorová, narodená 14.10.1970, Slavomír Gregor, narodený 27.09.1994.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

14.08.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy · 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
:,, 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
14.08.2018 trvalý pobyt 
Vlasta Gregorová, narodená 14.10.1970 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 14.08.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy .· 
ohlasovňa pobytu 
, 
O ZNAMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
14.08.2018 trvalý pobyt 
Slavomír Gregor, narodený 27.09.1994 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 14.08.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra