Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mária Balunová naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Zuzana Buranovská naposledy bytom 08001 Prešov, Lenka Čániová naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 53, Veronika Dlugošová naposledy bytom08001 Prešov, Zdeno Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, Anna Pavlíková naposledy bytom 08001 Prešov, Viliam Val'ovský naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
Číslokonania:EX1738/2018<RGePV#,$.$(&'.
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
MáriaBalunová
naposledybytom08001Prešov
<]SPNOPSfČ.k.EX1738/2018zodňa02.08.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NW#FPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC<RGePV
Č.k.EX1738/2018zodňa02.08.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91
ods.3písmoc)zákonač.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJNCgGuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU'+FO]$1LSJCFRGS[TUMPgGO_Q]SPNOPSfVMGIPTG
OGQRGVGXNG#QPSMGFO`FGcMGIPTWSCQPVCgUKGXCFGcFPRUbGOJC$
i/·
j1cc'Ý2/?'!~/
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


MESTOPREŠOV
MESTO PREŠOV 
Mestský ůrad,Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX1726/2018<RGePV#,$.$(&'.
rrV 
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát plsomnosti:
Ing.ZuzanaBuranovská
naposledybytom08001Prešov
Písomnost'Č.k.EX1726/2018zodňa01.08.2018jeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NWFPRUbUKGSCQ]SPNOPSTh9GSTC<RGePVČ.
k.EX1726/2018zodňa01.08.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJN^gGUMPgGO_Q]SPNOPSThQRGVXJCThVMGIPTG'+FO]PFVWVGSGOJCPXO[NGOJCOC
MestskomúradePrešov,Jarková24,PrešovvkanceláriiČ.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU15dní.Aksiadresátuloženúpísomnost'vlehote
neprevezme,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
Číslokonania:EX1713/2018<RGePV#,$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
LenkaČániová
naposledybytom08001Prešov,MirkaNešpora53
<]SPNOPSfb$L$3@'-')%(&'.XPFcC(,$&-$(&'.KGUMPgGO[OC9GSTSLPN_RCFG<RGePV#
4MCVO[-)#&.&&'<RGePV$
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NW#FPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC<RGePV
b$L$3@'-')%(&'.XPFcC(,$&-$(&'.VGRGKOPUVWIM[eLPUVXNWSMGUSTCOPVGOJCY/'
PFS$)Q]SNPE"X[LPOCb$+,)%(&&/B$Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJNCgGUMPgGO_Q]SPNOPSfQRGVXJCfVMGIPTG'+FO]PFVWVGSGOJCPXO[NGOJCOC
9GSTSLPN_RCFG<RGePV#6CRLPV[(*#<RGePVVLCOEGM[RJJb$)&)V_RCFO`EIIPFJO[EI$
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU'+FO]$1LSJCFRGS[TUMPgGO_Q]SPNOPSfVMGIPTG
OGQRGVGXNG#QPSMGFO`FGcMGIPTWSCQPVCgUKGXCdeňdoručenia.
i./
rJJ..>,-n":,,/!/lrvc.,...,•.'"""'''-'''
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýůrad;Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
^JD>A=A@6@;6*&Y&XY''%(&')VPrešove6.8.2018
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
VeronikaDlugošová
naposledybytom
08001Prešov
<]SPNOPSfb$L$0504511/2018zodňa6.8.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,080OlPrešov.
BF^VPFU#gGSQR[VEPVJFCOGOJGKGXO[NWQPDWTCFRGS[TC#FPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC
<RGePVč.k.0504511/2018zodňa6.8.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§35
zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU15dní.Aksiadresátuloženúpísomnosťvlehote
neprevezme,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
,/.
{ílu~v~1é;;.)ť/
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


;\-,
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
Číslokonania:EX1737/2018<RGePV#,$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
ZdenoBaláž
naposledybytom08001Prešov
<]SPNOPSfč.k.EX1737/2018zodňa02.08.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NWFPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC<RGePVb$
L$3@'-)-%(&'.XPFcC&($&.$(&'.VGRGKOPUVWIM[eLPUVXNWSMGUSTCOPVGOJCY/'PFS$
)Q]SNPE"X[LPOCČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomůradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU'+FO]$1LSJCFRGS[TUMPgGO_Q]SPNOPSfVMGIPTG
OGQRGVGXNG#QPSMGFO`FGcMGIPTWSCQPVCgUKGXCFGcFPRUbGOJC$
5OH$9[RJC=UeJOPV[
VGF_ECPFFGMGOJCFCO]#QPQMCTLPVCQPFOJLCOJC
OCX[LMCFGQPVGRGOJC5OH$1OFRGW>URbCOPVGK
QRJN[TPRLWNGSTC<RGePV


MESTOPREŠOV
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania
Číslokonania:EX1673/2018<RGePV#,$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
AnnaPavlíková
naposledybytom08001Prešov
Písomnosťč,k.EX1673/2018zodňa19.06.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NWFPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC<RGePVč.
k.EX1673/2018zodňa19.06.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJNCgGUMPgGO_Q]SPNOPSfQRGVXJCfVMGIPTG'+FO]PFVWVGSGOJCPXO[NGOJCOC
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriiě.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU15dní.Aksiadresátuloženúpísomnosťvlehote
neprevezme,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýůrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
Číslokonania:EX1734/2018<RGePV#,$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
ViliamVal'ovský
naposledybytom08001Prešov
PísomnosťČ.k.EX1734/2018zodňa02.08.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
BF^VPFU#gGQPDWTFCcPV\IPFMgO]LCOJGKGXO[NWFPRUbUKGSCQ]SPNOPSf9GSTC<RGePVČ.
k.EX1734/2018zodňa02.08.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FRGS[TSJNCgGUMPgGO_Q]SPNOPSfQRGVXJCfVMGIPTG'+FO]PFVWVGSGOJCPXO[NGOJCOC
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
;XO[NGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU15dní.Aksiadresátuloženúpísomnosťvlehote
neprevezme,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
v
/íl"ff.,f.",/.~"/.'/1,__.tJV~""':v-
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)