Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jana Belišová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

17.08.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešov
Mestsk
ýúradPrešov,odborvnútornejsWJ~~ édňa__--------vyvesenédna__.i; _O~8~, ...!o.:20~1Oit.--__
ohl
as
o
v
ň
apobytu
OZNÁMENIE
o
v, r 
OZRUSENITRVALEHOPOBYTU
O
hl
asovňapobytuvPrešovenanávrhvlastníkabudovyalebojejčastipodl'a§7ods.1písmo
f) zákonaČ.253/1998Z.Z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
S
l
ovenske
jrepublikyvzneníneskoršíchzmienadoplnkovzrušiladňom
17.08.2018trvalýpobyt
JanaBelišová,narodená15.07.1975
(
m
en
o
,priezviskoadátumnarodeniaobčana,ktorémuboltrvalýpobytzrušený)
M
i
es
t
omnovéhotrvaléhopobytujeobecPrešov
8
K@\IO@
3
[<2+/(*0(,*+0
- {~
Mgr.LudmilaHalečková
ve
dú
caoddeleniaklientskehocentra