Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Babinčák naposledy bytom 08001 Prešov, Engelsova 14, Mgr. Júlia Novotná Labudová naposledy bytom 08001 Prešov, Baštová 35, Jaroslav Špireng naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 95, Mgr. Janka Nižníková naposledy bytom 08005 Prešov, Švábska 57, Ingrid Jankurová naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 34, Lívia Timková naposledy bytom 08005 Prešov, Ľ. Podjavorinskej 3.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1759/2018 Prešov, 16. 8. 2018 
' ' v 
VE RE J NA VY H LA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti: 
Peter Babinčák 
naposledy bytom 08001 Prešov, Engelsova 14 
Písomnosť č. k. EX 1759/2018 zo dňa 07.08.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že daňový dlžník sa v mieste doručovania nezdržoval, doručuje sa písomnosť 
Mesta Prešov č. k. EX 1759/2018 zo dňa 07.08.2018 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia§ 
91 ods. 3 písm. c) zákona č. 56312009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa 
považuje za deň doručenia. 
v 
/S'{I..if':~/Yv· 
/ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PRESOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1750/2018 Prešov, 16.8.2018 
' ' v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Mgr. Júlia Novotná Labudová 
naposledy bytom 08001 Prešov, Baštová 35 
Písomnosť č. k. EX 1750/2018 zo dňa 03.08.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 O l Prešov. 
Z dôvodu, že daňový dlžník sa v mieste doručovania nezdržoval, doručuje sa písomnosť 
Mesta Prešov č. k. EX 1750/2018 zo dňa 03.08.2018 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia§ 
91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písonmosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
" 
.11-~:;z.:é.~ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1757/2018 Prešov, 16. 8. 2018 
' ' " 
VE RE J NA VY H LA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Jaroslav Špireng 
naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 95 
Písomnosť č. k. EX 1757/2018 zo dňa 07.08.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že 
daňový dlžník sa v mieste doručovania nezdržoval, doručuje sa písomnosť 
Mesta Prešov č. k. EX 1757/2018 zo dňa 07.08.2018 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia§ 
91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarkov á 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1733/2018 Prešov, 16. 8. 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Mgr. Janka Nižníková 
naposledy bytom 
08005 Prešov, Švábska 57 
Písomnosť č. k. EX 1733/2018 zo dňa 02.08.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1733/2018 zo dňa 02.08.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
0,.,,/1.<·/ . 
. / vuv 'f/vvv· 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1727/2018 Prešov, 16. 8. 2018 
' ' v 
VE RE J N A VYHLA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ingrid Jankurová 
naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 34 
Písomnosť č. k. EX 1727/2018 zo dňa 01.08.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. 
k. EX 1727/2018 zo dňa 01.08.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1725/2018 Prešov, 16. 8. 2018 
VE RE J N Á VY H LÁ Š K A 
o 
oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Lívia Timková 
naposledy bytom 08005 Prešov, Ľ. Podjavorinskej 3 
Písomnosť č. k. EX 1725/2018 zo dňa 01.08.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 O l Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1725/2018 zo dňa 01.08.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)