Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Žaneta Petiková naposledy bytom 08001 Prešov, Ján Kažik naposledy bytom Prešov, Žaneta Balogová naposledy bytom 08001 Prešov, Gejza Petík naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Koščová naposledy bytom08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
17AUG]'1Vyvosenédna_
:Zve!H~
"
édňa_
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania 
Oddelenie daní,poplatkovapodnikania 
Číslokonania:EX1752/2018:QFbOU#/$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYH LA SKA
O oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresátpisomnosti:
ŽanetaPetiková
naposledybytom08001Prešov
:[ROMNORcč.k.EX1752/2018zodňa03.08.2018jeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
AE\UOET#eFPOCVSEBaOUZHOELeN[KBNIFJFWNYMVEOQT`TJFRBP[ROMNORc7FRSB:QFbOUč.
k
.EX1752/2018zodňa03.08.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1EQFRYSRIM\eFTLOeFN]P[ROMNORcPQFUWIBcULFHOSF'+EN[OEUVUFRFNIBOWNYMFNIBNB
7FRSRKOM]QBEF:QFbOU#5BQKOUY(*#:QFbOUUKBNDFLYQII`$)&)U]QBEN^DHHOEINYDH$
9WNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT'+EN[$1KRIBEQFRYSTLOeFN]P[ROMNORcULFHOSF
NFPQFUFWMF
#PORLFEN^EFaLFHOSVRBPOUBeTJFWBdeňdoručenia.
4NG$7YQIB;TbINOUY
UFE]DBOEEFLFNIBEBN[#POPLBSKOUBPOENIKBNIB
NBWYKLBEFPOUFQFNIB4NG$1NEQFV=TQ`BNOUFJ
PQIMYSOQKVMFRSB:QFbOU


17AUG~JJvy',lesenedňa_
MESTOPREŠOVlVI:1!>enédňa_
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania 
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania 
Číslokonania:EX1745/2018:QFbOU#/$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
JánKažik
naposledybytomPrešov
:[ROMNORc`$K$2?'-*+%(&'.WOEaB&)$&.$(&'.5FTLOeFNYNB7FRSRKOM]QBEF:QFbOU#
3LBUNY-)#&.&&':QFbOU$
AE\UOET#eFPOCVSEBaOUZHOELeN[KBNIFJFWNYMV#EOQT`TJFRBP[ROMNORc7FRSB:QFbOU
`
$K$2?'-*+%(&'.WOEaB&)$&.$(&'.UFQFJNOTUVHLYbKOTUWMVRLFTRSBNOUFNIB§91
ods.3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1EQFRYSRIM\eFTLOeFN]P[ROMNORcPQFUWIBcULFHOSF'+EN[OEUVUFRFNIBOWNYMFNIBNB
7FRSRKOM]QBEF:QFbOU#5BQKOUY(*#:QFbOUUKBNDFLYQIIČ.303vúradnýchhodinách.
9WNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT'+EN[$1KRIBEQFRYSTLOeFN]P[ROMNORcULFHOSF
NFPQFUFWMF
#PORLFEN^EFaLFHOSVRBPOUBeTJFWBEFaEOQT`FNIB$
':
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


1
~AI'G'J")I pJ.L . 
Vyvesenédňa_
5
>:=:;@9A87
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania 
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania 
Číslokonania:0398481/2018VPrešove10.8.2018
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
ŽanetaBalogová
naposledybytom
08001Prešov
:[ROMNORSjČ.k.0398481/2018zodňa10.8.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
AE\UOET#eFRPQYUDOUIEBNFNIFJFWNYMVPOCVSBEQFRYSB#EOQT`TJFRBP[ROMNORSj7FRSB
:QFbOUČ.k.0398481/2018zodňa10.8.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§
35zákonaČ.56312009 Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1EQFRYSRIM\eFTLOeFN]P[ROMNORSjPQFUWIBSjULFHOSF'+EN[OEUVUFRFNIBOWNYMFNIBNB
7FRSRKOM]QBEF:QFbOU#5BQKOUY(*#:QFbOUUKBNDFLYQII`$)&)U]QBEN^DHHOEINYDH$
9WNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT'+EN[$1KRIBEQFRYSTLOeFN]P[ROMNORSjULFHOSF
NFPQFUFWMF
#PORLFEN^EFaLFHOSVRBPOUBeTJFWBEFaEOQT`FNIB$
•
.Ing.MáriaRušinová
v
e
dúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
n
azákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


1
~A'IG'J.'.'I L.l . Jvyvesenédňa_
5
>
:=:;@9A87
ME
STOPREŠOV
MEST
OPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
KA<695980840%"IJIJ$#FG"#$VPrešove10.8.2018
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:
GejzaPetík
naposledybytom
08001Prešov
:[ROMNORcČ.k.0494981/2018zodňa10.8.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
AE\UOET#eFRPQYUDOUIEBNFNIFJFWNYMVPOCVSBEQFRYSB#EOQT`TJFRBP[ROMNORc7FRSB
:QFbOUČ.k.0494981/2018zodňa10.8.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§
35zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1EQFRYSRImóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
9WNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT'+EN[$1KRIBEQFRYSTLOeFN]P[ROMNORcULFHOSF
NFPQFUFWMF
#PORLFEN^EFaLFHOSVRBPOUBeTJFWBEFaEOQT`FNIB$
•<.Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


17A!IG~nvyvesenédna_
5
>:=:;@KDA87
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania 
Číslokonania:0351141/2018VPrešove10.8.2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
O oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adre
s
átpisomnosti:
MáriaKoščová
naposledybytom
08001Prešov
:[ROMNORcČ.k.0351141/2018zodňa10.8.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
AE\UOET#eFRPQYUDOUIEBNFNIFJFWNYMVPOCVSBEQFRYSB#EOQT`TJFRBP[ROMNORc7FRSB
:QF
b
OUČ.k.0351141/2018zodňa10.8.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§
35zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákono
vvzneníneskoršíchpredpisov.
1EQFRYSRIMBeFTLOeFN]P[ROMNORcPQFUWIBcULFHOSF'+EN[OEUVUFRFNIBOWNYMFNIBNB
7FRSRKOM]QBEF:QFbOU#5BQKOUY(*#:QFbOUUKBNDFLYQIIČ.303vúradnýchhodinách.
9WNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT'+EN[$1KRIBEQFRYSTLOeFN]P[ROMNORcULFHOSF
NFPQF
U
FWM
F#PORLFEN^EFaLFHOSVRBPOUBeTJFWBEFaEOQT`FNIB$
-_
o
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátork
ymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)