Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti - časti pozemku parc. č. KNC 8737/10 o výmere 18m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite ul. Levočskej.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

21.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V 
zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta 
Prešov v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č.1/2012, 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. 4/2016 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 
9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 8737/10 o výmere 18m
2
, zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaného na 
LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho 
usporiadania pod garážou v 
lokalite ul. Levočskej. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. č. 22/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, t. j.4,50 €/m
2 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana Helou, č. tel.: 051/3100229). 
()"~~ 
JUQr:._MiróSiav M kara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)