Oznámenie o začatí stavebného konania stavby: "Obchodné centrum Forum Prešov - objekty: SO 01 OC FÓRUM; SO 03 Príprava územia - stavebná jama; SO 15 Drobná architektúra -vid' SO 01 OC FÓRUM; SO 16 Sadové úpravy; PS 01 Trafostanica; PS 02 Záložný zdroj; PS 03 Výťahy a eskalátory- vid' SO 01 stavebné konštrukcie".

Oznámenie o začatí stavebného konania

22.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Císlo: 
SÚ/11770/136100/2018-Tn 
Vybavuje : Ing. Tuka 
e-mail: jozef.tulm@presov.sk 
• 05113100538 
MESTO PREŠOV 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Oznámenie 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 20.08.2018 
o začatí stavebného konania stavby: "Obchodné centrum Forum Prešov -
objekty: SO Ol OC FÓRUM; SO 03 Príprava územia -stavebná jama; SO 
15 Drobná architektúra -vid' SO Ol OC FÓRUM; SO 16 Sadové úpravy; 
PS Ol Trafostanica; PS 02 Záložný zdroj; PS 03 Výťahy a 
eskalátory-vid' 
SO Ol stavebné konštrukcie" podl'a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) 
verejnou vyhláškou 
Dňa 23. 07. 2018 podal stavebník, ktorým je OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 
811 Ol Bratislava -mestská čast' Staré Mesto (IČO: 36731765), v zastúpení na základe 
splnomocnenia 
spoločnosťou JANJU, spol. sr. o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit (IČO: 
36490512), na tunajšom stavebnom úrade žiadosť (v prílohe tohto upovedomenia) o stavebné 
povolenie stavby: 
"Obchodné centrum Forum Prešov", resp. týchto stavebných objektov 
aprevádzkových súborov spadajúcich 
do uvedenej stavby: "SO Ol OC FÓRUM; SO 03 
Príprava územia -stavebná jama; SO 15 Drobná architektúra -viď SO Ol OC 
FÓRUM; SO 16 Sadové úpravy; PS Ol 
Trafostanica; PS 02 Záložný zdroj; PS 03 
Výťahy a eskalátory -viď SO Ol stavebné konštrukcie" (ďalej v texte len "stavba" 
v príslušnom gramatickom tvare). Pre uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie 
mestom Prešov 
dňa OS. Ol. 2018 pod č. SÚ/1850/2017-Tu. Dňom podania žiadosti bolo 
začaté stavebné konanie. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia 
§ 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") v znení neskorších predpisov podl'a § 61 ods. l oznamuje začatie stavebného 
konania dotknutým orgánom a v súbehu s ustanovením § 61 ods. 4 staveného zákona 
upovedomuje 
účastníkov konania o začatí predmetného stavebného konania. Zároveň 
v danej veci 
nariad'uje ústne pojednávanie 
ua deň 21. 09. 2018 so stretnutím o 9:00 hod. na MsÚ 
v Prešove, ul. 
Jarkovej 26-v Zasadacej miestnosti č. 217-na l. poschodí. 
2 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode o dátume a 
čase stretnutia 
s vybavujúcim pracovníkom) na Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, Jarková 26, a 
pri ústnom pojednávaní. Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že 
námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na 
ne neprihliadne. Na pripomienky alebo námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené 
v územnom konaní sa neprihliada. Ak upovedomený správny orgán alebo 
účastník konania 
neoznámi v 
určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že z hl'adiska 
ním sledovaných záujmov 
so stavbou súhlasí. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania 
zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom 
alebo plnomocenstvom vyhláseným 
do zápisnice. 
•• -} 
1
~·-.. , 
~
' 
v'.'l-L 1 
Ing. Jozef ka 
vedúci stavebného úradu 
Táto vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Obchodné 
centrum Forum Prešov" musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 
stavebného zákona a 
§ 26 ods. 2 zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov 
www.presov.sk. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného konania. 
Do lehoty sa podl'a § 27 ods. 2 správneho poriadku nezapočítava deň, keď došlo ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného 
pokoja, je posledným 
dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
Sprístupnenie právoplatného rozhodnutia vydaného v konaní ElA je na internetovej 
stránke: http:l/www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail!forum-presov 
Úradný záznam : 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Obchodné 
centrum Forum Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
.;l··.· 
. -~/ 
dňa .................................................... . • •.... -~· '•:•'• ' ••• ·:· •••• .-.-•• i •. ' •••. : .-• .-••••••••.....•••••••••
. 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Obchodné 
centrum Forum Prešov", bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
3 
dňa .................................................... . 
\. ' 
. . /' _,. .... -l 
('//! 
l . 
-' ·, 
Pečiatka a podpis 
Príloha k upovedomeniu 
Kópia žiadosti o stavebné povolenie. 
Na vedomie: 
l. JANJU, spol. s.r.o., IČO 36490512, Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit 
2. OC PREŠOV, s.r.o., IČO 36731765, Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava 
3. Technické služby mesta Prešov a.s., IČO 31718914, Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 
4. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36,851 Ol Bratislava 
5. Msú Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
7. SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, IČO 17055270, Vazovova 5, 81104 
Bratislava L 
8. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, IČO 3!718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
9. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
10. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
ll. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
12. CondorNet, s.r.o., IČO 36444413, Kováčska l, 080 Ol Prešov 
13. PRESNET, s.r.o., IČO 36694231, Strojnícka 207611,080 06 Ľubotice, tel.: 051/290 90 91 
14. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, IČO OO 151866, Pionierska 
33, 080 05 Prešov 
15. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
16. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, IČO 00151866, Požiamícká l, 080 Ol 
Prešov 
17. SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88,080 Ol Prešov 
18. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
19. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
20. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
21. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 O l Prešov 
22. Slovane! ,a.s., IČO 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
23. Správa 
nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, IČO 30845572, Komenského 39A, 040 Ol Košice 
24. Slovak Telekom, a.s., 
IČO 35763469, Karadžičova IO, 825 13 Bratislava-Ružinov 
25. 
SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
26. IL 
Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
~-~~SPOL S lO., Hviezdoslavova 270,059 21 Svit, tel/fax: 052/4685224/30, E-mail: janju@janju.sk 
MESTO PREŠOV 
i·' 
sekcia stavebného úradu 
Hlavná č.73 
• 0)j080 Ol PREŠOV 
Váš list zn./zo dňa Naša značka: 
146/2018 
Vybavuje: Dňa: 
Ing. Rusňák/0910 965 891 23.07.2018 
VEC: 
"SO Ol OC FÓRUM, SO 03 Príprava územia-stavebná jama, SO 15 Drobná architektúra, SO 
16 Sadové úpravy, PS Ol Trafostanica, PS 02 Záložný zdroj, PS 03 Výťahy a eskalátory" -
žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
l. STAVEBNÍK 
OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava -mestská časť Staré Mesto 
(IČ0:36 731 765) v zastúpení JANJU, spol. s r.o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit 
(IČ0:36 490 512) 
ll. DRUH, ÚČEL, MIESTO STAVBY, PREDPOKLADANÝ TERMÍN DOKONČENIA 
NÁZOV STAVBY: "SO Ol OC FÓRUM" 
"SO 03 Príprava 
územia-stavebné jama" 
"so lS Drobná architektúra -viď so Ol OC FÓRUM" 
"SO 16 Sadové úpravy" 
"PS Ol Trafostanica" 
"PS 02 Záložný zdroj" 
"PS 03 Výťahy a eskalátory-viď SO Ol stavebné konštrukcie" 
DRUH STAVBY: pozemné stavby 
ÚČEL STAVBY: Stavba obchodného centra bude so svojím zázemím tvoriť samostatný 
prevádzkový celok. 
Stavba sa bude nachádzať v zastavanom území s vybudovanou 
infraštruktúrou. 
Prípojky inžinierskych sietí sa nachádzajú v okolí stavby. Objekt bude 
napojený 
na jestvujúcu komunikáciu-Štefánikovú ulicu 
MIESTO STAVBY: Prešov 
TERMÍN DOKONČENIA STAVBY: 12/2019 
Na stavbu "Obchodné centrum FORUM Prešov" v rámci ktorých budú 
realizované predmetné stavebné objekty, bolo vydané územné rozhodnutie Mestom 
Prešov dňa 05.01.2018 pod č.j.: Č.SÚ/1850/2017-Tu. 
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s. Poprad 
Číslo účtu: 262813616411100 
IČO: 36490512 
!Č DPH: SK 2021781663 
/All/U spol s r.o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit. tel/fax: 052/4685224/30, E-mail: janju@janju.sk 
III. PARCELNÉ ČÍSLA A DRUHY STAVEBNÉHO POZEMKU PODĽA KN S UVEDENÍM 
VLASTNÍCKYCH ALEBO INÝCH PRÁV PODĽA KATATSRA 
l) SO Ol-OC FÓRUM 
KN-C parc.č. 3802/1-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 16424 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 3802/2-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 13518 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 3802/3-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 13518 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 3802/6-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 14173 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o .. Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 3802/9-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 13518 
-vlastník OC PREŠOV. s.r.o .. Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 3802/12-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 13518 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o .. Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 9546/11-Druh pozemku: Ostatná plocha, LV 13518 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
2) SO 03-Príprava územia-stavebná jama 
KN-C parc.č. 3802/1-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 16424 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o .. Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 3802/2-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 13518 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 3802/3-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 13518 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 3802/6-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 14173 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 3802/9-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 13518 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 3802/12-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 13518 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
KN-C parc.č. 9546/11-Druh pozemku: Ostatná plocha, LV 13518 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava 
3) SO 15 Drobná architektúra-viď SO 01 OC FÓRUM 
Technické riešenie, stvárnenie a rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry bude 
predmetom projektu interiéru. 
Z toho vyplýva, že pre tento stavebný objekt sa nachádza 
na rovnakých parcelách ako objekt SO 01 OC FORUM. 
4) SO 16 Sadové úpravy 
KN-C parc.č. 9527-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 6492 
-vlastník Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
KN-C parc.č. 3802/10-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 6492 
-vlastník Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Bankové spojenie : TATRABANKA a. s. Poprad 
Číslo účtu: 2628136164/1100 
IČO: 36490512 
!Č DPH: SK 2021781663 
/AN/6 SPOL s r.o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit, tel/fax: 052/4685224/30, E-mail: janju(Wjanju.sk 
KN-C parc.č. 9528/2-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 6492 
-vlastník Mesto Prešov. Hlavná 73,080 Ol Prešov 
KN-C parc.č. 9528/4-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 6492 
-vlastník Mesto Prešov. Hlavná 73. 080 Ol Prešov 
KN-C parc.č. 3802/6-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 14173 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava 
parc.č. 3668/1-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie-vlastník Mesto Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
parc.č. 9528/1-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie-vlastník Mesto Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
parc.č. 3648/1-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie-vlastník Mesto Prešov. 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
KN-C parc.č. 9546/1-Druh pozemku: Ostatná plocha, LV 6492 
-vlastník Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
KN-C parc.č. 9546/11-Druh pozemku: Ostatná plocha, LV 13518 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3. 811 Ol Bratislava 
KN-C parc.č. 3802/1-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 16424 
-vlastník OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava 
KN-C parc.č. 9518-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 6492 
-vlastník Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
KN-C parc.č. 3802/12-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 6492 
-vlastník Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
KN-C parc.č. 3802/15-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 6492 
-vlastník Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
KN-C parc.č. 9783-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 6492 
-vlastník Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
KN-C parc.č. 3802/14-Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV 16424 
-vlastník OC PREŠOV. s.r.o., Gorkého 205/3. 811 Ol Bratislava 
5) PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 
• 
PS 01-Trafostanica 
• PS 02-Záložný zdroj 
• PS 03-Výťahy a eskalátory 
Prevádzkové súbory sa nachádzajú v rámci hlavného objektu. Z toho vyplýva, že pre 
tieto prevádzkové objekty sa nachádzajú na rovnakých parcelách ako objekt SO Ol OC 
FORUM. 
K pozemkom majú stavebníci vlastnícke právo a iné právo. 
IV. PARCELNÉ ČÍSLA SUSEDNÝCH POZEMKOV A STAVIEB NA NICH 
Pozemky v k.ú. Prešov: 
Bankové spojenie : TATRABANKA a. s. Poprad 
Číslo účtu: 262813 6164111 OO 
IČO: 36490512 
!Č DPH:SK 2021781663 
IAI/6 SPDLSI.O., Hviezdoslavovo 270,059 21 Svit, tel/fax: 052/4685224/'30, E-mail: jonju@>jonju.sk 
1) KN-E parc.č. 3550 a KN-C parc. č. 9546/12, 9783, 9546/21, 112, 114, 9546/1, 9528/3, 
9528/5, 9789/2, 9518, 
3802/15, 3802/10, 9527, 9528/4, 
9528/2, 9528/1, 3668/1, 
3648/1 
k. ú. Prešov, zapísaných na LV č. 6492, vlastník Mesto Prešov 
2) KN-C parc. č. 3802/14, 3802/13, 3802/12, 3802/17, 3802/9, 3802/2, 3802/3, 116, 
117, 119, 
120, 118, 
121, 123, 124, 122, 125, 127, 128/3, 126, 128/5, 128/7, 128/4, 
128/2, 128/6 
k. ú. Prešov, zapísaných na LV č. 13518, vlastník OC PREŠOV, s.r.o., 
Gorkého 
205/3, 811 Ol Bratislava 
3) KN-C parc. č. 3802/6 zapísaná na LV č. 14173 k. ú. Prešov, vlastník OC PREŠOV, s.r.o .. 
Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava 
4) KN-C parc. č. 115/1, 113/1 k.ú. Prešov, zapísané na LV č. 13178 a stavba s. č. 14151 
zapísaná 
na LV č. 15768, vlastník Ing. Jozef Baran, 080 06 Vyšná Šebastová č.38, 
nájomca MPL Real, s.r.o .. Levočská 2, 080 Ol Prešov 
5) KN-C parc. č. 111, 110 s.č. 3046 k. ú. Prešov, zapísané na LV č.l715, vlastník 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo 
Prešov, Hlavná l, 080 Ol Prešov 
6) KN-C parc.č. 3802/1 k.ú. Prešov, zapísaná na LV č. 16424, vlastník OC PREŠOV, s.r.o .. 
Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava 
V. MENO (NÁZOV), ADRESA (SÍDLO) PROJEKTANTA 
PRO MA spol. s.r.o., projektovanie a expertízy stavieb 
Hlavný inžinier projektu: 
Ing Ján Mládenek 
VI. SPÔSOB USKUTOČNENIA STAVBY 
Dodávatel'sky 
GEMO 
SLOVENSKO, spol. s.r.o., Gorkého 3, 811 Ol Bratislava 
VII. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE, JEJ ČLENENÍ, VÝROBNOM ZARIADENÍ A BUDÚCEJ 
PREVÁDZKE 
SO Ol-OC FÓRUM: Obchodné centrum FÓRUM Prešov bude slúžiť na podnikanie 
(prenajímatel'né priestory na obchod a služby). Okrem obchodov tu budú vyčlenené 
plochy pre stravovanie, kino, detský kútik, fitnescentrum. V objekte je zabezpečené 
parkovanie nájomcov a návštevníkov obchodného centra. 
Stavba obchodného centra bude 
so svojím zázemím tvoriť samostatný 
prevádzkový 
celok. Stavba sa bude nachádzať v zastavanom území s vybudovanou 
infraštruktúrou. 
Prípojky inžinierskych sietí sa nachádzajú v okolí stavby. Objekt bude 
napojený 
na jestvujúcu komunikáciu-štefánikovú ulicu. 
SO 15 Drobná architektúra: Prvky drobnej architektúry dotvárajú priestor parteru 
obchodného centra zariadeniami poskytujúcimi verejnosti 
možnosť odpočinku na 
lavičkách, orientácie v areáli pomocou informačných prvkov a spôsob pre udržiavanie 
čistoty smetnými košmi. 
SO 16 Sadové úpravv: Návrh sadových úprav v tomto prípade počíta s využitím 
širšieho spektra možností 
založenia a uplatnenia zelene a vegetačných prvkov. 
Rámcovo možno 
hovoriť o výsadbe vzrastlých alejových stromov v okolitých uličných 
priestoroch, výsadbe zahustených kríkových skupín a udržatel'ných trvalkových . 
.Bankávé spojenie : TATRABANKA a. s. POprad 
Číslo účtu: 2628136164/ľlOO 
IO: 36490512 
IČDPH:SK2021781663 
~-~~SPOl S r.O., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit, tel/fax: 052/4685224/30, E-mail: janjuíii'janju.sk 
záhonov na určených plochách či plochy v rámci okružnej križovatky a založení 
a revitalizácii trávnatých plôch. 
PS Ol Trafostanica: Napojenie trafostanice OC Fórum Prešov bude z nového 
vnútorného 
VN rozvádzača z m.č. 01.11. 
PS 02 Záložný zdroj: Motorgenerátor (MG) s naftovým motorom je navrhnutý ako 
záložný zdroj elektrickej energie v objekte "FORUM Prešov, Obchodné 
centrum"Návrh 
typu a výkonu MG vychádza z požiadavky investora. 
PS 03 Výťahy a eskalátory: Označenie jednotlivých výťahov a eskalátory spolu s ich 
parametrami sú uvedené v súhrnnej technickej správe a objekt je súčasťou 
stavebného objektu SO Ol stavebné konštrukcie. 
ČLENENIE STAVBY: 
• 
SO Ol-OC FÓRUM 
• SO 03-Príprava územia-stavebná jama 
• SO 15-Drobná architektúra-viď SO 01 OC FÓRUM 
• SO 16-Sadové úpravy 
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY: 
• 
PS 01-Trafostanica 
• PS 02-Záložný zdroj 
• PS 03-Výťahy a eskalátory 
VIII. ZOZNAM ZNÁMYCH ÚČASTNÍKOV KONANIA 
-JANJU, spol. s r.o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit 
OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Ing. 
Jozef Baran, 080 06 Vyšná Šebastová č.38 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná l, 080 Ol Prešov 
S 
pozdravom 
Prílohy: 
L splnomocnenie 
2. listy vlastníctva 
3. snímka z katastrálnej mapy 
4. územné rozhodnutie 
5. 2x projekt stavby 
6. stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií-kópie 
7. správny poplatok 1000 ,-€ 
Bankové spojenie : TATRABANKA a. s. Poprad 
Číslo účtu: 2628136164/1100 
IČO: 36490512 
!Č DPH: SK 2021781663 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)