Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 3248/14 o výmere 19m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorený GP č. 31688560-70/2017 zo dňa 12.12.2017 z pozemku parc. č. KNC 3248/1, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite ul. Levočskej.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

22.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle či.IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta 
Prešov v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1/2012, 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. 4/2016 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
pozemok parc. č. KNC 3248/14 o výmere 19m
2, 
zastavané plochy a nádvoria, 
vytvorený 
GP č. 31688560-70/2017 zo dňa 12.12.2017 z pozemku parc. č. 
KNC 3248/1, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod 
garážou v 
lokalite ul. Levočskej. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za 
predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 21/2018" v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 9 €1m
2 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v 
Prešove, Odboru správy majetku mesta, 
Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana Helou, č. tel.: 051/31 00229). 
~) 
(V-:T' /J" 
' /.l '/ 
' /; 
'-~· 
JUDr. Miroslav Ma ara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)