Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jozef Zelinka

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

27.08.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
27es.Ln Vy~esené dňa_;...
MestoPrešov'lVOS;lnndňa_
MestskýúradPrešov,odborvnútornejsprávy
ohl
as
ovňapobytu
OZNÁMENIE
oZRUŠENÍTRVALÉHOPOBYTU
O
h
l
asovňapobytuvPrešovenanávrhvlastníkabudovyalebojejčastipodl'a§7ods.1písmo
f) zákonaČ.253/1998Z.Z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
S
loven
s
k
e
jrepublikyvzneníneskoršíchzmienadoplnkovzrušiladňom
27
.
08.2018trvalýpobyt
JozefZelinka,narodený30.05.1961
(
m
e
n
o
,priezviskoadátumnarodeniaobčana,ktorémuboltrvalýpobytzrušený)
Mi
es
tomnovéhotrvaléhopobytujeobecPrešov
..
........
.
.
.....
.
.....
...
.
.
..
.
.
.....
.
..
.
.
..
..
...
....
...
..
..
... ?(C··4············· Mgr.LudmilaHalečková
ve
d
ú
c
aoddeleniaklientskehocentraPrešove
D
ňa:27.08.2018