Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania: "Predajňa stavebného materiálu" na pozemku parc. č. KN-E 125/209 (CKN parc. č. 14289/228) a KNE 125/309 (CKN parc. č.14825/6) v kat. území Prešov- ul. Pod Táborom.

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

23.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        "' 
MESTO PRESOV 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/4137/57973/2018-Mk V Prešove dňa: 23.03.2018 
Oznámenie 
o 
začatí spojeného územného a stavebného konania 
verejnou vyhláškou 
a nariadenie od ústneho pojednávania 
Dňa 05.03.2018 podala Martina Bážová, SNP 12, 018 41 Dubnica nad Váhom, na 
stavebný úrad žiadosť na stavebné povolenie pre stavbu: "Predajňa stavebného materiálu" 
na pozemku parc. č. KN-E 125/209 (CKN parc. č. 14289/228) a KNE 125/309 (CKN parc. č. 14825/6) v kat. území Prešov-ul. Pod Táborom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné 
konanie. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 
ods. l zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 39a ods. 4 
stavebného zákona spája konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním a podľa 36 ods. 
4 v spojení 
§ 61 ods. l a ods. 4 staveného zákona oznamuje začatie stavebného konania 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prerokovanie predloženej 
žiadosti 
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19. 04. 2018 
so stretnutím o 09:00 hod. na MsÚ v Prešove, ul. Jarková 26-v Zasadacej miestnosti č. 
217-na 1. NP. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť (po predchádzajúcej telefonickej dohode 
o dátume a 
čase stretnutia s vybavujúcim pracovníkom) v pracovných dňoch pred dňom 
ústneho pojednávania t.j. do 19. 04. 2018, na Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, 
Jarková 26 a pri ústnom pojednávaní. 
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a 
dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu 
uplatniť najneskoršie pri tomto ústnom 
pojednávaní, inak sa na neskoršie podané námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona 
neprihliadne. Ak upovedomený správny orgán alebo 
účastník konania neoznámi v určenej 
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných 
záujmov so stavbou súhlasí. Ak sa nechá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, 
splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo 
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle§ 26 ods. 2 
správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli, ktorá sa nachádza 
na stránke www.presov.sk 
\\\.~!: 
~ --~ 
-~ 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci Stavebného úradu 
2 
Vyvesené dňa .................................. . Zvesené dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis 
Na vedomie: 
l. Martina Bážová, SNP 12, O 18 41 Dubnica nad Váhom 
2. MsÚ Prešov -OHAM, Jarko vá 24, 080 O l Prešov 
3. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
5. KR PZ KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
6. VVS a. s. Košice, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500 
8. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
9. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
IO. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
12. Karem stav s.r.o., Lužany pri Topli, súp. č. 12, 087 Ol Lužany pri Topli 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
Vybavuje: Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk i!! 051/3100534 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)