Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Peter Balog naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 40, 080 01 Prešov, BARIMPEX, s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 6, 080 01 Prešov, BIZNIS-TRADE s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Strojnícka 1, 080 66 Prešov, Pavol Baláž naposledy sídlo/pobyt: Slánska 2482 /123, 080 06 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        • 
. 
. 
. 
Číslo: IO 1638649/2018 
Dátum: 22.08.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ján Bedaj 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101555904/2018 zo 
dňa 13.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 OJ Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Dat'íového úradu Prešov číslo 
l 01555904/2018 zo dúa 13.08.2018 verejnou vyhláškou podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 
Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O l Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deú 
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
---~ ·-----------
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
' 
• 
. 
Číslo: 101671441/2018 
Dátum: 27.08.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: Peter Balog 
Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa 
Ševčenka 40, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101602247/2018 zo dňa 17.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101602247/2018 zo dňa 17.08.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
' 
. 
. 
Číslo: l O 1643265/2018 
Dátum: 
22.08.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: BARIMPEX, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 6, 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l O 1555971/2018 zo dňa 13.08.20 l 8 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101555971/2018 zo dňa 13.08.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podl"a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deú tejto lehoty sa považuje za deú doručenia. 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
' 
. 
. 
-
o 
Číslo: l O 1564642/20 l 8 
Dátum: 
13_08-20 18 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: BIZNIS-TRADE s.r.o_ 
Naposledy 
sídlo/pobyt: Strojnícka 
l, 080 66 Prešov 
Písomnosť č. l O 1513098/2018 zo dňa 06.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 01513098/2018 zo dňa 06.08.2018 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z_ o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov_ 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dni. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia_ 
... ~ ·-~ ' ' --c • -__ , 
...•...•.••.....•..•••.•••..••..•
••.••....•........... 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
' 
. 
. 
. 
. 
Číslo: 101652897/2018 
Dátum: 23.08.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Pavol Baláž 
Naposledy sídlo/pobyt: Slánska 2482 
/123, 080 06 Prešov 
Písomnosť č. 101576424/2018 zo dňa 14.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101576424/2018 zo dňa 14.08.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daiíový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote I 5 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daiíovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)