Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Michal Verner

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

03.09.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
vyvesene ona - ....•. 3L.-.o.1010'"'''9....•lI...,j.J~'J--
Me
s
toPrešov
Me
s
tsk
ýúradPrešov,odborvnútornej
ohla
sov
ň
apobytu
OZNÁMENIE 
o ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohl
asov
ň
apobytuvPrešovenanávrhvlastníkabudovyalebojejčastipodl'a§7ods.1písmo
f
) zákonač.253/1998Z.Z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
S
lo
ve
n
ske
jrepublikyvzneníneskoršíchzmienadoplnkovzrušiladňom
03.09.2018trvalýpobyt
MichalVerner,narodený21.11.1991
(
m
eno
,priezviskoadátumnarodeniaobčana,ktorémuboltrvalýpobytzrušený)
MiestomnovéhotrvaléhopobytujeobecPrešov
:
M
B\KQB
D
t'
í
.
a:03.09.2018
M
g
r.LudmilaHalečková
v
e
dú
caoddeleniaklientskehocentra