Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Potočná č.d. 1, 3, 5, 77, 79, 103; ul. Vodná - párne č.d. 2 až 26, nepárne č.d. 1 až 9 + 3 novostavby; ul. Fintická - nepárne č.d. domov 97 až B3, 75 až 47, č.d. 97A, BSA, párne č.d. 1B až 12, č.d. 14A, 12A, BA, BB, BC v termíne 20. september 201B od 07:10 h do 15:50 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

04.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                va~ :1st Cislo/w dr'la 
Naše éislo 
Vyb<Jvu;-2 
Telefón;E-m<J:I 
i··,1JestoJ.'l~átv.'T 
Vážený zákazník, 
l 
50/454204/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/03. 09.2018 
l ng zo·J 
" t. L' • •J • J 
50/454204/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 
01 v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, 
ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Potočná č.d. 1, 3, 5, 77, 79, 103; ul. Vodná -párne č.d. 2 až 
26, nepárne č.d. 1 až 9 + 3 novostavby; ul. Fintická -nepárne č.d. domov 97 až 
B3, 75 až 47, č.d. 97A, BSA, párne č.d. 1B až 12, č.d. 14A, 12A, BA, BB, BC 
v termíne 
20. september 201B od 07:10 h do 15:50 h 
Toto prerušenie nevyvolala spoločnosť VSD, ale iný užívate!' distribučnej sústavy. 
Napriek 
tomu je nám ľúto,že práce na jeho zariadení, obmedzia na nevyhnutný čas 
využívanie elektriny vo 
vašej obci. Tieto práce sú však kl'účové a majú dopad na 
zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Sú zároveň účinnou 
prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej 
odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste 
k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
élt!n O 
o 
inn o gy 
Kontakty 
T UnkaVSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800 123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s 
Mlynská 31, 042 911(ošJce 
Slovenská republika 
~pcločnust1e 2apisa.oo v Oo<:hoclnom 
regi5Jri Oklesner.o 
su dl! Ko SK~ l, 
oJdlfl ~a. >lclk3l4ll/V 
;to 3G 5~~ 361 o:c zoz.:osz'l'l7 
f'Ob~C<o co•·.-o~''''"! ooc"l· 
L u .<U~
1
!l4bUKi!li~UO 
l~i\N SKO/ 8130 OOUO 0020 Cd48 01~b 
81( liT l SK 8A 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)