Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom pre Viera-Láska-Nádej, o.z., Pri hati 18, 080 05 Prešov.

Zámer dlhodobého prenájmu pozemku

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 47. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 1022/2018 zo dňa 28. 08. 2018 
zverejňuje 
podl"a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER DLHODOBÉHO PRENÁJMU: 
pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu sociálnej, zdravotnej 
pomoci a 
podpory pre deti a mládež s hendikepom (vybudovanie Sociálno-terapeutického 
centra pre deti a mládež s hendikepom): 
a 
to časti pozemku parc. č. KNC 16281165, ostatná plocha o výmere cca 2 950 m
2, 
(presná 
výmera bude známa po vypracovaní 
GP), k. ú. Prešov, vedeného na L V 6492, lokalita Ul. 
Mirka Nešpora pre Viera-Láska-Nádej, o.z., Pri hati 18, 080 05 Prešov, IČO: 42 090 393, 
na dobu neurčitú 
za cenu l ,-€/m
2 
/rok 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)