Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1".

Zámer predaja nehnuteľností

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        •.-, 
MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
č. 1018/2018 zo dňa 28. 08. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. l 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: 
nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby: 
"Prioritné preventívne 
proti 
povodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -Aktivita l" týkajúci sa pozemkov 
-diel 12 o výmere 52 mz, odčlenený od parcely č. KNE 3121/3 o výmere 200m
2, 
trvalý 
trávny porast, 
pričlenený k parc. č. KNC 6258/2, o výmere 52 mz, ost. plocha, 
-diel I 
5 o výmere 384 m
2, 
odčlenený od parcely č. KNE 3121/4 o výmere 384 m
2, 
trvalý 
trávny porast, 
pričlenený k parc. č. KNC 9818/33, o výmere 384 mz, vodná plocha, 
-diel I 
O o výmere I 
7 
mz, odčlenený od parcely č. KNE 3121/5 
o výmere 2 I m
2
, 
trvalý trávny 
porast, 
pričlenený k ~are. č. KNC 6256/71, o výmere 17 mz, záhrada, 
-diel 
14 o výmere 3458 m , odčlenený od parcely č. KNE 3123/1 o výmere 3823 mz, trvalý 
trávny porast, 
pričlenený k parc. č. KNC 9818/32, o výmere 3458 mz, vodná plocha, 
-diel I 
o výmere 2 l 7 mz, odčlenený od parcely č. KNE 3123/2 o výmere 430 mz, trvalý 
trávny porast, 
pričlenený k parc. č. KNC 6256/60, o výmere 217 m
2, 
záhrada, 
-diel 9 o výmere l 9m
2, 
odčlenený od parcely č. KNE 3123/2 o výmere 430 mz, trvalý trávny 
porast, pri 
členený k parc. č. KNC 6256/69, o výmere l 9 m
2, 
záhrada, 
-diel II o výmere 193m, odčlenený od parcely č. KNE 3123/3 o výmere 882m
2, 
trvalý 
trávny porast, 
pričlenený k parc. č. KNC 6257/9, o výmere 193 mz, trvalý trávny porast, 
-diel 
18 o výmere 417 mz, odčlenený od parcely č. KNE 3123/4 o výmere 1642 m
2
, 
trvalý 
trávny porast, 
pričlenený k parc. č. KNC 9818/37, o výmere 417 m
2, 
vodná plocha, 
celkom o výmere 4 757 m
2, 
ktoré boli vytvorené GP č. 36583600-47/2017 vyhotoveným 
firmou Geo-Kart 
s. r. o., Cesta sv. Ladislava 9, 045 Ol Moldava nad Bodvou zo dňa 20. 8. 
2017, úradne overený 20. 9. 
2017 pod č. G l-1506/17, zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita okolie rieky Torysa pri Haniske pre: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, 
štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 
047, 
-za cenu celkom 78 728,35 EUR. 
) 
aka ra 
vedúci odboru správ majetku mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)