Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania sociálnej, zdravotnej a právno-poradenskej pomoci a podpory seniorom - pre Jednotu dôchodcov na Slovensku - Okresná organizácia JDS Prešov, Haburská 9, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová.

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia z 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 
1023/2018 zo dňa 28.8.2018 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších 
zmien a doplnkov 
ZÁMER 
DLHODOBÉHO PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ: 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania sociálnej, 
zdravotnej a právno-poradenskej romoci a podpory seniorom, a to nebytového 
priestoru 
na l. NP o výmere 142,13 m , nachádzajúceho sa na UJ. Hlavnej č. 67, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov na dobu neurčitú, pre Jednotu dôchodcov na Slovensku -Okresná 
organizácia JDS Prešov, Haburská 9, 080 06 Prešov -Nižná Šebastová, IČO: 
00897019/701 
-za cenu 1 €1m
2
/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytového priestoru. 
) 
' 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci 
odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)