Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory organizácie vykonávajúcej verejno-prospešnú spoločenskú činnosť, a to nebytových priestorov o výmere 42,56 m2, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 3967 na Ul. Požiarnickej 17, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Občianske združenie Podaj ďalej, Lesná 5432/42, 080 01 Prešov.

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                l 
MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia z 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 
1024/2018 zo dňa 28.8.2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov 
ZÁMER DLHODOBÉHO PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ: 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory orgamzac1e 
vykonávajúcej verejno-prospešnú spoločenskú činnosť, ktorá zabezpečuje svoju 
aktivitu 
len z príspevkov členov, prípadne darov a svojou činnosťou prispieva k 
rozšíreniu poskytovania 
sociálnych služieb obyvateľom mesta Prešov v nepriaznivej 
sociálnej situácií, a to nebytových priestorov o výmere 42,56 m
2, 
nachádzajúcich sa na 
l. NP v objekte so súp. č. 3967 na Ul. Požiarnickej 17, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 
neurčitú pre Občianske združenie Podaj ďalej, Lesná 5432/42, 080 01 Prešov, IČO: 
42420253 
-za cenu 8,30 €1m2
/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytového 
priestoru. 
) 
l_!/' 
JUDr. Miroslav,akara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)