Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu, týkajúci sa pozemkov: - parc. č. KNE 167/15 o výmere 271 m2, ostatná plocha a KNE 167/115, ostatná plocha o výmere 2 485 m2, L V č. 426, k. ú. Lipovce, pre Obec Lipovce, 082 36 Lipovce č. 92.

Zámer predaja nehnuteľností

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 47. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 1020/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: 
nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného 
záujmu, týkajúci sa pozemkov: 
-parc. 
č. KNE 167/15 o výmere 271 m
2, 
ostatná plocha a KNE 167/115, ostatná 
plocha o výmere 2 485 m
2, 
L V č. 426, k. ú. Lipovce, pre Obec Lipovce, 082 36 Lipovce 
č. 92, IČO: 00327387 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
/~ 
J~D~kara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)