Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Sibírska č. 16 v termíne 28. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h, časť mesta Prešov - ul. Sibírska č. 30, 32 v termíne 1. október 2018 od 08:00 h do 15:00 h, časť mesta Prešov- ul. Sibírska č. 2, 4v termíne 2. október 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

10.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                IL .. ~ 
Váš li sr člsloho dHa· 
r~a'ie Ci~ lo 
VylliJVUjf; 
Teid8n.T-moil 
f·i\restoi\Jiit~m 
Vážený zákazník, 
l 
3/467745/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l(ošice/07 09.2018 
3/4677 45/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Sibírska č. 16 
v termíne 
28. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia 
na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej 
obci. Údržba je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a pod). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na 
nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky) 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
J www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800 1.?3 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s 
Mlynská 31. 042 91 Košice 
Slovenská republika 
SpoloCn~oť J<: 2aei"'"'" v 0\lcrmdnom 
'"giStfl Ok•e<r>ťho soJu rZo<rco i, 
cďa.e: So, v:,.i<a ~411/V 
iO 3(, 5''0 3G11 oiC ;_•(:2200<'~~7 
il 11P" Sré2022Ch2.J~7 
Cid ove ;,oo[cnre l rt b"'''' Fv•op<· plc 
r.cuoČiťa '"'""~"''"l oac,) 
O ú 2(;084SC:08/Si30 
•tiA.~" Sri,C 7 8130 COCO CQ20 i1841l c:J88 
s:r l fi s.-, BA 
Váš list čís!o/zo dňa 
Naše číslo 
VybavuJe. 
TC'IC'fón/C mail: 
fvliestuiDátJ,,: 
Vážený zákazník, 
l 
4/468580/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/07.09.2018 
4/468580/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Sibírska č. 30, 32 
v termíne 
1. október 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej 
obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej 
odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a podJ Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak 
preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate[' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
~ . ' 
'L•. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sll 
l 
www.vsds.sk 
F +421 s.:, 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 
042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločnost je '"~:saM v Obchodnom 
<egl5tr: Ok<esmlho sudu I<<1Š1Ce l 
oód1el So. vloika 14;1/V 
,éo 36 599 3611 DIČ· 2022082997 
IČ DPH S:Q022C82997 
Benkov€ sp own ie Citibank fu<Ope plc, 
poboOka '"h'~~-CneJ b~~ky, 
C. u .. 2008480~08i813C 
IBA~ SKC7 8'30 GOGO C020 0848 0108 
BIC CITI Si( BA 
'L 
Váš l 1st čis:o/zo dría: 
tJ <JŠ<' číslo 
Vybavuje 
T elefón/E -:m;l 
Miesto/D<'it~nY 
Vážený zákazník, 
l 
3/4 70070/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
l<ošice/10 .09.2018 
3/470070/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Sibírska č. 2, 4 
v termíne 
2. október 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však l<l'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke 
miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod 
.l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na port á li eVSD (www.vsds sk v častí Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
1nnogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +-42155 678-6516 
Poruchova linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt; 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spuločccstj.' zopisena v ObrhaMo'r' 
<€~'"" Okresn'I1C o~Ju 1\o>,ce l, 
Odú<ol Sa. V~a;l<.1 ~411/V 
1(0 JB 599 3611 DIČ_ :<022082997 
l[ DPH SIQ022G82997 
tlo~kové >pOJ€"'" [,\,(Wlk F"'ope plo, 
eonoOI<o '"""-"'inej b,-,~ky. 
i', u 200848010818130 
l~ 
:sAr, $1<07 s;Jo ocor, oc2o 0848 club 
DIC CJTI Sl\ BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)