Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Jozef Kapral', narodený 06.09.1959, Viera Kapral'ová, narodená 13.09.1958.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

23.03.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
23.03.2018 trvalý pobyt 
Jozef Ka pral', narodený 06.09.1959 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 23.03.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
U-
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
23.03.2018 trvalý pobyt 
Viera Kapral'ová, narodená 13.09.1958 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 23.03.2018 
i j} . . ;:;..., 
~vu~~ J l 
:<~ /·········· 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra