Zámer na priamy predaj pozemku parc. č. KNC 5198/12 o výmere 633 m2, ostatná plocha, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 076/2018, vyhotoveným spoločnosťou GEODAT REAL s.r.o., Stará Ľubovňa, úradne overeným dňa 12. 9. 2018 pod č. G1 1792/18, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 5198/9 o výmere 1149m2, ostatná plocha, L V č. 6492, lokalita Ul. Radlinského.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

17.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 47. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. l 012/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI: 
pozemku parc. č. KNC 5198/12 o výmere 633 m
2, 
ostatná plocha, k. ú. Prešov, ktorý bol 
vytvorený 
GP č. 076/2018, vyhotoveným spoločnosťou GEO DA T REAL s.r.o., Stará 
Ľubovňa, úradne overeným dňa 12. 9. 2018 pod č. GI 1792/18, odčlenením z pozemku parc. 
č. KNC 5198/9 o výmere l I 49m
2, 
ostatná plocha, L V č. 6492, lokalita Ul. Radlinského. 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja na adresu Mesta Prešov, 
Hlavná 73, 080 O l Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne oddelenie 
v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy predaj pozemku por. č. 4/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle znaleckého 
posudku 
č. 222/2018 zo dúa 15. 9. 2018, vyhotovenom znalcom Ing. Milanom Vinklerom, 
Vlada Clementisa 4, 080 Ol Prešov, t.j. 30 000 €. 
Bližšie informácie ohl'adom predaja nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ v Prešov, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo -právneho oddelenia, č. tel.: 
05113 I 00228. 
.--;-· 
. r/) 
Jun.=:!Vfu~slav ~kara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)