Zámer na priamy predaj pozemku parc. č. KNC 5198/12 o výmere 633 m2, ostatná plocha, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 076/2018, vyhotoveným spoločnosťou GEODAT REAL s.r.o., Stará Ľubovňa, úradne overeným dňa 12. 9. 2018 pod č. G1 1792/18, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 5198/9 o výmere 1149m2, ostatná plocha, L V č. 6492, lokalita Ul. Radlinského.

17.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)