Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNC 9673/4 o výmere 75 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania 6 parkovacích miest pre 3 bytové jednotky, ktoré budú riešené formou nadstavby bytového domu Požiarnická č.14, 16,18 v lokalite Ul. Požiarnická v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

18.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle 
čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9673/4 o výmere 75 m
2, 
ostatná plocha, zapísaného na 
LV č. 6492, k. ú. Prešov za 
účelom vybudovania 6 parkovacích miest pre 3 bytové 
jednotky, ktoré budú riešené formou nadstavby bytového domu 
Požiarnická č. 
14, 16,18 v lokalite Ul. Požiarnická v Prešove. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 23/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 5,90 €/m
2. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa Končar, č. tel.: 051/3100229). 
) -./ 
( l'/ 
JUDr;~~lav J.akara 
vedúci odboru spriv"; majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)