Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNC 9673/4 o výmere 75 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania 6 parkovacích miest pre 3 bytové jednotky, ktoré budú riešené formou nadstavby bytového domu Požiarnická č.14, 16,18 v lokalite Ul. Požiarnická v Prešove.

18.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)