Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: 1. časti pozemku parc. č. KNC 9658/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Ku Surdoku, 2. časti pozemku parc. č. KNC 9643/6, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Severná ulica, 3. časti pozemku parc. č. KNC 3954/8, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Plzenská ulica, 4. časti pozemku parc. č. KNC 8599, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Levočská ulica, za účelom umiestnenia odkladacej poštovej schránky.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

19.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
1. časti pozemku parc. č. KNC 9658/1, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 1 m
2, 
zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Ku Surdoku, 
2. časti pozemku parc. č. KNC 9643/6, ostatná plocha o výmere 1 m
2, 
zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Severná ulica, 
3. časti pozemku parc. č. KNC 3954/8, ostatná plocha o výmere 1 m
2, 
zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Plzenská ulica, 
4. časti pozemku parc. č. KNC 8599, ostatná plocha o výmere 1 m
2, 
zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Levočská ulica, 
za účelom umiestnenia odkladacej poštovej schránky. 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom pozemku 
por. 
č. 24/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2 
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov, 
podl'a lokalít t.j.: 
1. 3,80 €/m
2 
2. 4,40 €/m
2 
3. 6,60 €1m
2 
4. 6,10 €1m
2 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove (JUDr. Denisa 
Kon čar, č. tel.: 051/31 00229). 
:/j . 
JUDr; MiZJ,akara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
l l 
L 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)