Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: 1. časti pozemku parc. č. KNC 9658/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Ku Surdoku, 2. časti pozemku parc. č. KNC 9643/6, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Severná ulica, 3. časti pozemku parc. č. KNC 3954/8, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Plzenská ulica, 4. časti pozemku parc. č. KNC 8599, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Levočská ulica, za účelom umiestnenia odkladacej poštovej schránky.

19.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)