Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNE 1327/1o výmere 50m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 2156, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod parkoviskom v lokalite Ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

19.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v 
znení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNE 1327/1o výmere 50m
2, 
orná pôda, zapísaného na LV 
č. 2156, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod 
parkoviskom v 
lokalite Ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove. 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 
25/2018" v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 4,40 €/m
2. 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa Končar, č. tel.: 051/3100229}. 
··; 
i -~ 
JUDr. Mirost(yMaka~ 
vedúci odboru správy májetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)