Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Nikolas Angelovič, narodený 23.07.1994.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

21.09.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
, 
O ZNAMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovľía pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona 
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dľíom 
21.09.2018 trvalý pobyt 
Nikolas Angelovič, narodený 23.07.1994 
(meno. priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dľía: 21.09.2018 
" l!'-'? l 
ti./~C' v 
··················
··················
··················
··············· ······· 
Mgr. Ľudmila Halečková . 
vedúca oddelenia klientskeho centra