Mesto Sabinov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ELEMY, s.r.o. Lastovičia 2, 080 01 Prešov, DRAVE COMPANY, s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov, PJ Motosport s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov, ALKRES, sk, s.r.o. Prešov, Hlavná 62, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie slobody 57,083 Ol SABINOV 
č.j. 3125/2018 
Vybavuje: Surmíková, 
051/4880416 V 
Sabinove 20.09.2018 
' ' v 
VEREJNA VYHLASKA 
Mesto Sabinov, 
ako správca dane pod!' a§ 4 ods. l zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "daňový poriadok") 
vykon á v a pod!' a ustanovenia § 
35 daňového poriadku doručovanie písomnosti verejnou 
vyhláškou: 
Adresát písomnosti: 
ELEMY, s.r.o. 
Lastovičia 2 
080 O l Prešov 
DRAVE 
COMPANY s.r.o. 
Bardejovská 
25 
080 06 Prešov 
PJ Motosport s.r.o. 
Jesenná l 
080 05 Prešov 
ALKRES, sk, s.r.o. Prešov 
Hlavná 62 
080 Ol Prešov 
Miesto uloženia písomnosti : 
Presné označenie zásielky: 
doporučená zasielka DVR, OD 
Oznámenie o začatí daňového konania č. 
02/1159/2017 
doručená zásielka DVR 
Výzva l 
0/2018 -nedoplatok na dani 
z nehnutel'nosti 
doručená zásielka DVR 
Výzva l 
0/2018 -nedoplatok na dani 
z nehnutel'nosti 
doručená 
zásielka DVR 
Výzva 10/2018-nedoplatok na dani 
z nehnutel'nosti 
Mestský 
úrad Sabinov, Centrum pre občanov-referát č. 3, Námestie slobody 57 
083 Ol Sabinov 
Ak nie 
je správcovi dane známy pobyt adresáta, doručí 
správca dane písomnosť verejnou 
vyhláškou, podl'a ustanovenia § 
35 daňového poriadku. Doručenie verejnou vyhláškou sa 
vykoná v sídle adresáta tak, že obec na 
žiadosť správcu dane vyvesí podobu 15 dní spôsobom 
v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej presným označením. Obec 
potvrdí dobu vyvesenia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Oznámenie 
o mieste uloženia písomnosti sa vyvesí 
aj v sídle správcu dane, ktorého písomnosť má byt' 
adresátovi 
doručená. 
2 
Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk. 
Adresát písomnosti 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia v mieste uloženia zásielky v úradných hodinách. 
Ak 
si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa 
považuje za 
deň doručenia. 
Vyvesené: 
Zvesené: 
~~~->14-fl"?;,ŕ' 
Ing. Alžbeta Semanová 
vedúca 
finančného oddelenia 
poverený zamestnanec správcu dane 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)