Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. Č. KNC 9593/27 o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV Č. 6492, k. Ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Tehelná v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
24
.09.Z8:iVyvesenedna_
Zve~er
,
.
.;rlň~_
MESTOPREŠOV
GaW`\VOi;(;GLYN,Zf\WYN%GmOYLOMXOad_KaXeRYXK[SKNOXSKWO\]KB[OmY_
i(3),*++&U]Y[hW\K^[i^TgId\KN`RY\ZYNd[OXSKKXKUVKNKXSK\WKTO]UYW
WO\]KB[OmY__aXOXfGmOYLOMXOad_KaXeRYXK[SKNOXSKWO\]KB[OmY_i(+),*+,
KGmOYLOMXOad_KaXeRYXK[SKNOXSKWO\]KB[OmY_i(0),*+-
a_O[OTj^TO
ZYNkK^\]KXY_OXSK§9aanasl.zák.Č.138/1991Zb.omajetkuobcívznení
neskoršíchzmienadoplnkov
Ib?9C@5BC;5?HBC9@b<A?@9:@FE9!@ADE;4
'ZYaOWU^ZK[M(Č.KNC9593/27ovýmere18m2,zastavanéplochyanádvoria,
zapísanéhonaLVČ.6492,k.Ú.Prešovzaúčelommajetkovo-právnehousporiadania
podgarážouvlokaliteUl.TehelnávPrešove.
Id^TOWMKTOZY_SXXhZ[ONVYoSnMOXY_gZYX^U^aKZ[ONWO]XdTW^XKKN[O\^?O\]K
B[OmY_&:VK_Xd1-&*2**+B[OmY_&ANLY[\Z[d_`WKTO]U^WO\]K&?KTO]UY_Y'Z[d_XO
YNNOVOXSO_aKVOZOXOTYLdVUO\YaXKiOXfW"@OY]_d[Kn'Z[SKW`Z[OXdTYW
ZYaOWU^ZY[(i(,0),*+1"
_]O[WfXONY
+0NXfYNKNjK_`_O\OXSK
\]hW&oOZYXgUKXdMOXKXdTW^aK+W2/roknesmiebyťnižšiaakocenaurčená
vzmysleVZNmestaPrešovČ.9/2011,ktorýmsaurčujúZásadyhospodárenia
anakladaniasmajetkommestaPrešovvzneníneskoršíchpredpisov,t.j.4,40€/m2.
Bližšieinformácieohřadornprenájmunehnutel'nostibudúposkytnutéprostredníctvom
MsÚvPrešove,Odborusprávymajetkumesta,Majetkovo-právnehooddelenia
(JUDr
.DenisaKončar,Č.tel.:051/3100229).
<F8(lřoslavMara
vedúciodboruspráymajetkumesta

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)