Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Mäsiar naposledy bytom 08001 Prešov, Požiarnická 16, Anton Mikša naposledy bytom 08001 Prešov, Višňová 9, Jolana Balážová naposledy bytom 08001 Prešov, Karpatská 18, Justína Rovňákovánaposledy bytom 08001 Prešov, Exnárova 36B, Pavol Balík naposledy bytom 08001 Prešov, Pavla Horova 4.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PRE$OV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1838/2018 
Prešov, 25.9.2018 
VE RE J NÁ V Y H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Milan Mäsiar 
naposledy bytom 
08001 Prešov, Požiarnická 16 
Písomnosť č. k. EX 1838/2018 zo dľía 13.09.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 080 O 
l Prešov. Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1838/2018 zo dňa 13.09.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, J arková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
./ 
.1Afi{/f?~/~"~J 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 183 712018 Prešov, 25. 9. 2018 
VE RE J N Á VY H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Anton Mikša 
naposledy bytom 08001 Prešov, Višňová 9 
Písomnosť č. k. EX 1837/2018 zo dňa 12.09.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1837/2018 zo dňa 12.09.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/2 /' /' /./7'" /'/[ 
/ /'C V(/f • , " C 
/ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1839/2018 Prešov, 24. 9. 2018 
• • v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Jolana Balážová 
naposledy bytom 08001 Prešov, 
Karpatsl•á 18 
Písomnosť č. k. EX 1839/2018 zo dňa 13.09.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 080 O l Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1839/2018 zo dňa 13.09.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
/Íl / }/~~ c" ď 
./ifVvt.--::1 l--VV 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Ot/bor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1835/2018 Prešov, 24. 9. 2018 
' ' "' 
VEREJN A VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Justína Rovňáková 
naposledy bytom 08001 Prešov, Exnárova 36B 
Písomnosť č. k. EX 1835/2018 zo dňa 11.09.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1835/2018 zo dňa 11.09.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v· 
_...,., . 
/ l ft / / "/'l/) /'/'1 /~ 
:/'v c/v'-.// v 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PRESOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie 
daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1840/2018 Prešov, 24. 9. 2018 
' ' v 
VE RE J NA VYHLA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Pavol Balík 
naposledy bytom 08001 Prešov, Pavla Horova 4 
Písomnosť č. k. EX 1840/2018 zo dňa 13.09.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1840/2018 zo dňa 13.09.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
.~.CGrlc: ~ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)