Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: 4V GROUP s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 20, 080 01 Prešov, SA&MA s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, TJL Company, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 425 l 5, 082 12 Kapušany, MARFI PLUS s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 01 Prešov, Magnat, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Námestie slobody 4 7, 083 01 Sabinov, MPV Auto s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šebastovská 4, 080 06 Prešov, M.I.M. Energy Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov, LEYA s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 14, 080 01 Prešov, TOBA s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Sekčovská 54, 080 01 Prešov, Tagart Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, MADA, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 3, 080 01 Prešov, MR INTERNATIONAL TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        • 
. 
< 
. 
< 
Číslo: l O 1825902/2018 
Dátum: 17.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: 4V GROUP s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 
20, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101692043/2018 zo dňa 31.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101692043/2018 zo dňa 31.08.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze 
uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 
563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
JUDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 101872170/2018 
Dátum: 24.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: SA&MA s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 
Písomnosť č. 100911893/2018 zo dňa 09.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100911893/2018 zo dňa 09.05.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. V kancelárii č. 514, v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
' 
. 
. 
o 
. 
Číslo: 101827122/2018 
Dátum: 
17.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: TJL Company, s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 425 l 5, 082 12 Kapušany 
Písomnosť č. 101743198/2018 zo dňa 06.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101743198/2018 zo dňa 06.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
JU Dr. Valéria Za bec ká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 1 O 1696304/2018 
Dátum: 31.08.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MARFI PLUS s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 
1, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101428962/2018 zo dňa 24.07.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101428962/2018 zo dňa 24.07.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov v kancelárii č.514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
zneni neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~1:<// 
/ 
........ ~ .....•••......•••••••.......••••
.......••• 
JU Dr. Valéria :Žabec ká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
' 
. 
-
-
-
. 
Číslo: l O 1757900/2018 
Dátum: 07.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Magnat, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Námestie slobody 4 
7, 083 O l Sabinov 
Písomnosť č. 101631251/2018 zo dňa 21.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101631251/2018 zo dňa 21.08.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. S 14 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
'
•""''"~" 
. 
' ' ' 
' 
Číslo: 101757217/2018 
Dátum: 
07.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MPV Auto s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: šebastovská 4, 
080 06 Prešov 
Písomnosť č. 101655482/2018 zo dňa 23.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101655482/2018 zo dňa 23.08.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O 1 
Prešov v kancelári i č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/?,.:/ 
~ /.t.;'"" 
............ r.. ........... " ......................... . 
JUDr. Valéria :Ž:abecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: l O 1757682/2018 
Dátum: 
07.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: M.I.M. Energy Slovakia s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l O 1630925/2018 zo dňa 21.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l O 1630925/2018 zo dňa 21.08.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ ,.../· 
,c/' / 
7" ' "'t .• 
.............. ~ .................................... . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
' 
. 
. 
, 
Číslo: 101821312/2018 
Dátum: 
17.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: LEY A s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 14, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l O 1622536/2018 zo dňa 20.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l O 1622536/2018 zo dúa 20.08.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
.......••• ~ •••..........•••••••..............••
•.... 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: l O 1821025/2018 
Dátum: 17.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: TOBA s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Sekčovská 54, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101655032/2018 zo dňa 23.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101655032/2018 zo dňa 23.08.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
........... c; ... t.<<.. ........................ . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 1 O 1821594/2018 
Dátum: 
17.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Tagart Slovakia s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 
6, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101653024/2018 zo dňa 23.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101653024/2018 zo dňa 23.08.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
' 
. 
< 
-
< 
Číslo: 1 O 1824902/2018 
Dátum: 17_09-2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MADA, s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Tkáčska 3, 080 O I Prešov 
Písomnosť č. 101714226/2018 zo dňa 04_092018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101714226/2018 zo dňa 04.09_2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods_ 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
st môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dnL Podľa § 35 ods_ 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
........... k-: ....................................... . 
JU Dr. Valéria Žabec ká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
' 
< 
, 
< 
Číslo: l O 1825318/2018 
Dátum: 17.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MR INTERNATIONAL TRADE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 
50, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. !01734483/2018 zo dňa 05.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101734483/2018 zo dňa 05.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
···········~········································· 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)