Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9704/3 o výmere 7,60 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania nehnutel'nosti zabratej realizáciou opatrení na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (zateplením stavby ) v lokalite Ul. Kpt. Nálepku v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
V 
zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9704/3 o výmere 7,60 m
2, 
zastavaná plocha 
a nádvorie, zapísaného 
na LV 
č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania nehnutel'nosti zabratej realizáciou opatrení na zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov (zateplením stavby ) v lokalite Ul. Kpt. Nálepku v 
Prešove. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 
73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 27/2017" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2 
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 
9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, 
t.j. 14,30 
€1m2. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa 
Končar, č. tel.: 051/31 00229). 
") -~ 
l ľ ./. 
JU~-IÍ/Iiro~lav Jakara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)