Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Juraj Kozel, narodený 10.10.1996.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

28.09.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
28.09.2018 trvalý pobyt 
Juraj KozeJ, narodený 10.10.1996 
(meno. priezvisko a dátum narodenia občana. ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 28.09.2018 
/ ) 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra