Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar- ul. Palárikova č.d. 1, 10; ul. Lesnícka č.d. 52, 54; ul. Kutuzovova nepárne č.d. 7 až 31, párne č.d. 6 až 16; ul. Smetanova nepárne č.d. 45 až 65, č.d. 41, párne č.d. 4 až 18; ul. Pri majáku celá.v termínoch 17. október 2018 od 07:10 h do 17:00 h, 19. október 2018 od 07:10 h do 17:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

01.10.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
21/510397/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/28.09.2018 21/510397/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá 
sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť 
mesta Prešov, Solivar-ul. Palárikova č.d. 1, 10; ul. Lesnícka č.d. 52, 54; ul. 
Kutuzovova nepárne č.d. 7 až 31, párne č.d. 6 až 16; ul. Smetanova nepárne č.d. 45 
až 65, č.d. 41, párne č.d. 4 až 18; ul. Pri majáku celá. 
v termínoch 
17. október 2018 od 07:10 h do 17:00 h 
19. október 2018 od 07:10 h do 17:00 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej 
sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod .l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v 
tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po 
zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 0850123312 
E info@vsds.sk 
J www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre pfsomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spaločfiasťje zapísan~ v Obchodnom 
registri Okresného súdU Košice l, 
oddoel Sa, vložka 1411/V 
IČO: 36 599 3611 DIČ· 2022082997 
l Č DPH: SK2022082997 
Bankové spojenie. Citibank Europe plc, 
pobočka zahrani
nej banky, 
i:. U.: 2008480108/8130 
IB AN: Sl<07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC. CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)