Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 8429/38, ostatná plocha o výmere 110 m2, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 46/2017, vyhotoveným spoločnosťou GEO PLAN Prešov s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, úradne overeným dňa 24. 7. 2018 pod č. GI 1422118, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 8429/1 o výmere 6342 m2 , ostatná plocha, LV č. 6492, lokalita Ul. Nábrežná.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

10.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1 o. 10. Z018 
MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 46. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
č. 987/2018 zo dňa 27. 6. 2018 
zverejňuje 
pod!' a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI: 
pozemku parc. č. KNC 8429/38, ostatná plocha o výmere 110m
2, 
k. ú. Prešov, ktorý bol 
vytvorený GP 
č. 46/2017, vyhotoveným spoločnosťou GEO PLAN Prešov s. r. o., 
Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, úradne overeným dňa 24. 7. 2018 pod č. GI 1422118, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 8429/1 
o výmere 6342 m2
, 
ostatná plocha, LV č. 6492, 
lokalita 
Ul. Nábrežná 
-
s podmienkou zriadenia vecného bremena v prospech vlastníkov stavieb (garáží) v k . 
ú. 
Prešov (in rem): 
-s. č. 10774, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8436 a pozemku parc. č. KNC 8436 
o výmere 
19 m
2, 
zast. plochy a nádvoria, L V 3196, 
-
s. č. 9365, umiestnenej na 
pozemku parc. č. KNC 8437 a pozemku parc. č. KNC 8437 
o výmere 
19m
2, 
zas!. plochy a nádvoria, L V 3167, 
-
s. č. ll 007, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8438 a pozemku parc. č. KNC 8438 
o výmere 
19m
2, 
zast. plochy a nádvoria, LV 3857, 
-
s. č. 8420, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8439 a pozemku parc. č. KNC 8439 
o výmere 
19m
2, 
zas!. plochy a nádvoria, L V 3861, 
-
s. č. 11008, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8440 a pozemku parc. č. KNC 8440 
o výmere 19 m
2, 
zas!. plochy a nádvoria, L V 4060, 
-s. č. 11009, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8441 a pozemku parc. č. KNC 8441 
o výmere 
19m
2, 
zast. plochy a nádvoria, L V 3224, 
-
s. č. ll O l O, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8442, L V l 0868 a pozemku parc. č. 
KNC 8442 o výmere 19m
2, 
zas!. plochy a nádvoria, L V 3048, 
-s. č. 8160, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8443 apozemku parc. 
č. KNC 8443 
o výmere 
19m
2, 
zas!. plochy a nádvoria, LV 3105, 
-s. č. 7943, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8444 a pozemku parc. č. KNC 8444 
o výmere 
19m
2, 
zast. plochy a nádvoria, LV 3052, 
-
s. č. 9281, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8445 a pozemku parc. č. KNC 8445 
o výmere 
19 m
2, 
zast. plochy a nádvoria, L V 31 06, 
spočívajúceho v práve prístupu, ako aj vykonania údržby a opráv garáží po novovytvorenej 
parcele, bezodplatne + náklady prevodu. 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja na adresu Mesta Prešov, 
Hlavná 73, 
080 O l Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne oddelenie 
v zalepenej obálke s 
označením "Neotváral'-priamy predaj pozemku por. č. 5/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle znaleckého 
posudku 
č. 237/2018 zo dňa 2. IO. 2018, vyhotovenom znalcom Ing. Milanom Vinklerom, 
Vlada Clementisa 4, 
080 Ol Prešov, t.j. IO 000 €. 
Bližšie informácie ohľadom predaja nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ 
v Prešov, 
Odboru správy majetku mesta, Majetkovo -právneho oddelenia, č. tel.: 
051/3100228. 
/) 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)