Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 8429/38, ostatná plocha o výmere 110 m2, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 46/2017, vyhotoveným spoločnosťou GEO PLAN Prešov s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, úradne overeným dňa 24. 7. 2018 pod č. GI 1422118, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 8429/1 o výmere 6342 m2 , ostatná plocha, LV č. 6492, lokalita Ul. Nábrežná.

10.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)