Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Patrik Viktora Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, WMnet s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 7/B /12347,080 01 Prešov, ASERIO s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov, Art EUROPA, s.r.o. v likvidácii Naposledy sídlo/pobyt: 17. novembra 122,080 01 Prešov, DALI CON s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, DARUK s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Janouškova 5007/14,080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov 
Číslo: l O 198202112018 
Dátum: 05.10.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Patrik Viktora 
Naposledy sídlo/pobyt:. 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l O 1886038/2018 zo dú a 24.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 O l Prešov 
Z dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 01886038/2018 zo dňa 24.09.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňov)• poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát SI môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
c>známenia na Daúovom úrade Prešo\· 
. Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 216 
\ 
úradn~ ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dni. Podľa § 35 ods. 2 zakona č. 56312009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deú tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
a ~ 
........... ~ .................. . 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
'' \ 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: 102013883/2018 
Dátum: 10.10.2018 
DAŇUVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: WMnet s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 7/B 
l 12347,080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101725659/2018 zo dňa 05.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101725659/2018 zo dňa 05.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, v kancelárii č. 509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
········~············································ 
JUDr. Valéria :Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
... :: '/ 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~~. l ·• 
O~i~J O! l' 1:~ L:::. O Y 
l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: 10201553112018 
Dátum: 10.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: ASERIO s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 
8921 l 13, 080 O 1 Prešov 
Písomnosť č. 101789441/2018 zo dúa 12.09.2018je uložená na Daúovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daúového úradu Prešov číslo 
101789441/2018 zo dúa 12.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daúový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na 
Daúovom úrade Prešov Hurbanistov 3, v kancelárii č. 509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
det'! tejto lehoty sa považuje za deú doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
JUDr. Valéria :žabecká 
vedúci oddelenia 
daúovej 
exekúcie 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: 102015887/2018 
Dátum: 10.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Art EUROPA, s.r.o. v likvidácii 
Naposledy sídlo/pobyt: 
17. novembra 122,080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101797924/2018 zo dňa 13.09.2018je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101797924/2018 zo dňa 13.09.2018 verejnou vyhláškou podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, v kancelárii č. 509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Tá to vyhláška bo la vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: l 02016259/20 18 
Dátum: l O.I 0.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: DALI CON s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l 01801424/2018 zo dňa 13.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101801424/2018 zo dňa 13.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, v kancelárii č. 509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
l 
i'-
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
:: 
~·~ / 
............ f: .......... ······· ...................... . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
•
""'"""'~ 
. 
. 
. 
. 
Číslo: 102016825/2018 
Dátum: 10.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: DAR UK s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Janouškova 5007 l 14,080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101877030/2018 zo dňa 24.09.2018je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101877030/2018 zo dňa 24.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, v kancelárii č. 509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
n, '',' ' ' ' 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
O.'W Jl ~> ;~ ~·. ~ o v 
. 1· 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)