Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Mgr. Miroslav Jurašek, narodený 30.04.1985.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

12.10.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
, 
O ZNAMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasoviía pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
t) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila diíom 
12.10.2018 trvalý pobyt 
Mgr. Miroslav Jurašek, narodený 30.04.1985 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Diía: 12.10.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra