Stavebné povolenie: "Prešov OKP KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu". Stavebník: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov, Miesto stavby: OKP KR PZ Prešov, Fučíkova 4564/2, 080 01 Prešov.

Stavebné povolenie

12.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MINISTERSTVO 
VNÚTRA 
SEKCIA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby 
oddelenie stavebného 
poriadku a odborných činností 
Košická ul. č. 47, 812 72 
Bratislava Č. p.: SHNM-OSNMIV-SU-181-5/ 2018 Bratislava 08.10.2018 
Verejná vyhláška 
STAVEBNÉ POVOLENIE 
Ministerstvo vnútra SR, sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku, odbor správy 
nehnuteľného majetku a investičnej výstavby, oddelenie stavebného poriadku a odborných 
činností podľa § 121 ods. 2 písm. b) v spojitosti s § 139b ods. lO zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "stavebný zákon") a nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 13/2008 o stavebnom 
úrade ako vecne príslušný stavebný úrad 
(ďalej len "stavebný úrad MV SR"), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "správny poriadok"), na základe žiadosti stavebníka, Ministerstvo vnútra SR -
Centrum podpory 
Prešov, Štúrova 7, 080 Ol Prešov, o vydanie stavebného povolenia pod č. 
p.: CPPO-ON-2018/000665-024 zo dňa 30.07.2018 (doručené stavebnému úradu MV SR dňa 
31.07.2018), podľa§ 58 až 70 stavebného zákona vydáva stavebné povolenie pre stavbu: 
"Prešov OKP KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu" 
Stavebník: 
Miesto stavby: 
Obec, okres, kraj: 
Katastrálne územie: 
List vlastníctva: 
Číslo parcely: 
Projektant: 
Zhotoviteľ stavby: 
Účel stavby: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory 
Prešov, Štúrova 7, 080 Ol 
Prešov 
OKP 
KR PZ Prešov, Fučíkova 4564/2, 080 Ol Prešov 
Prešov, Prešov, Prešovský 
Prešov 
č.: 6782 
č.: 7996/1 a 7996/2 
DRUPROJEKT IPZ Prešov, Okružná 3032/33, 080 Ol Prešov -Ing. 
Rudolf Novotný, autorizovaný stavebný inžinier, reg. 
číslo 21 OO* A* l 
Bude vybratý 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rekonštrukciou objektu sa zlepšia jeho tepelno-teclmické a energetické vlastnosti. 
Popis a rozsah stavby: 
obvodové steny sa zateplia kontaktným 
zatepľovacím systémom PCI MultiThcrm M 
hrúbky 
200 mm s tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek a následne 
upravených silikátovou omietkou. 
Na zateplenie soklového pásu sa použijú dosky XPS 
hrúbky 180 mm s povrchovou úpravou z mozaikovej omietky. Na existujúci strešný plášť 
pôvodnej plochej strechy ( v súčasnosti je prekrytá valbovou strechou s drevenou 
konštrukciou krovu) sa v dvoch vrstvách uloží tepelná izolácia Knauf Unifit 
032 o celkovej 
hrúbke 
400 mm. Na strešnom plášti valbovej strechy sa vymenia strešné svetlíky a výlez 
k anténe. Krokvy nad štítovými stenami sa predÍžia tak, aby okapy na štítových a pozdÍžnych 
stenách boli na rovnakej výškovej úrovni. Vymenia sa výplne otvorov za nové plastové okná 
s 
izolačným trojsklom. Vchodové dvere budú kovové s prcrušeným tepelným mostom, 
zasklené 
bezpečnostným izolačným trojsklom. Budú vymenené všetky klampiarske a 
zámočnícke výrobky, dažďové zvody , žľaby a bleskozvod za nové z pozinkovaného plechu. 
Na vykurovacie telesá sa osadia 
termoregulačné ventily a po hydraulickom vyregulovaní 
vykurovacej sústavy, vykonaní všetkých prevádzkových skúšok sa systém 
UK opäť uvedie do 
prevádzky. 
Svietidlá s nižšou účinnosťou sa vymenia za hospodárnejšie. Na prízemí v m. č. 
165 sa vybuduje bezbariérové sociálne zariadenie. Prístup do objektu osobám s obmedzenou 
schopnosťou pohybu bude zabezpečený vybudovaním betónovej rampy s protišmykovou, 
mrazuvzdornou dlažbou. Opraví sa schodisko hlavného vstupu do budovy, ktoré bude 
prekryté novo vybudovaným prístreškom. 
K projektovej dokumentácii stavby sa vyjadrili známi 
účastníci konania a podl'a § 
140b stavebného zákona aj dotknuté orgány a organizácie za dodržania požadovaných 
podmienok a pripomienok uvedených v 
ich záväzných stanoviskách a vyjadreniach: 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov -vyjadrenie k PD pod č. p.: 
OHAM/4728/2018 zo 
dňa 20.03.2018 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov -
vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny k 
PD č. p.: OU-PO-OSZP3-
2018/011789-04 
zo dňa 16.03.2018 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 
stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k 
PD 
OSZPJ-2018/011791-02 
zo dňa 22.02.2018 080 
O l Prešov -
č. p.: OU-PO-
Ministerstvo vnútra SR, SPSČ a OU, OZ, regionálny hygienik, Kuzmányho 8, 041 02 
Košice -záväzné stanovisko k PD pod č.: SPOU-OZI-2018/001768-002 zo dňa 
22.02.2018 
Ministerstvo vnútra SR, SKR, OIPPD, Drieňová 22, 826 04 Bratislava -odborné 
stanovisko inšpekcie práce a stanovisko požiarneho dozoru k 
PD pod č. p.: SKR-IPPD-
22-013/2018, 
zo dňa 06.03.2018 
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných 
služieb, Fučíkova 2, 080 Ol Prešov -stanovisko k PD pod č.: CPPO-OTS-
2018/001492-025 
zo dňa 14.03.2018 
-E.I.C.Enginecring inspection company s.r.o, Volgogradská 8921113, 080 Ol Prešov-
odborné stanovisko k PD pod č.p.:S2018/00333/EIC IO/SA zo dúa 13.02.2018 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice -vyjadrenie 
k existencii sietí pod 
č. p.: 3214/2018 zo dňa 13.02.2018 
Slovak 
Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-vyjadrenie k PD pod č. p.: 
6611805557 zo 
dňa 27.02.2018 
Vyjadrenie projektanta k zapracovaniu pripomienok k PD zo dňa 28.04.2018 
Námietky ostatnými účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v priebehu stavebného 
konania k 
uskutočneniu stavby neboli predložené žiadne. 
2/5 
.. Prcšoy OKP KR PZ. rekonštruKci cl a modernizácia objektu·· 
St<n dm L; poYoknic 
Na uskutočnenie predmetnej stavby sa určujú pod!' a § 66 stavebného zákona tieto 
záväzné podmienky: 
l. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby overenej 
v stavebnom konaní stavebným úradom 
MV SR, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto rozhodnutia, za dodržania platných právnych predpisov pre stavebníctvo a STN . 
2. 
Stavbu nesmie stavebník začať uskutočňovať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne 
právoplatnosť podľa § 52 správneho poriadku. 
3. Stavebný úrad MV 
SR určuje termín dokončenia stavby 24 mesiacov od jej začatia. 
4. Pri uskutočňovaní stavby stavebník zabezpečí splnenie podmienok 
a pripomienok k projektu stavby uplatnených 
účastníkmi konania, dotknutými 
orgánmi a organizáciami, ak nie 
sú určené správnymi rozhodnutiami. 
5. Stavebník je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overenú 
v stavebnom konaní a 
viesť so zhotoviteľom stavby o stavebných a montážnych 
prácach, 
podľa § 46d stavebného zákona, stavebný denník. 
6. Pri uskutočňovaní stavby je nevyhnutné dodržať platné predpisy týkajúce sa najmä 
ochrany pred požiarmi, 
bezpečnosti práce a technických zariadení a ochrany zdravia 
osôb pri práci. 
7. 
Počas realizovania stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať technologickú 
disciplínu, aby nedochádzalo k nadmernému 
znečisťovaniu vlastného objektu, areálu 
a okolia ako 
aj znečisťovaniu životného prostredia dotknutej lokality. Po ukončení 
stavebných prác zhotoviteľ odstráni prebytočný materiál a zanechá priestor staveniska 
a okolia v 
čistom stave. 
8. Pred začatím stavebných a búracích prác je potrebné stanoviť a zabezpečiť miesto 
skládky pre odpad z búrania a 
prebytočného materiálu podľa platných predpisov 
o zneškodnení odpadov. 
9. Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom uskutočňovať podľa zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stavebník 
zabezpečí prednostné zhodnotenie odpadov odovzdaním oprávnenému 
zariadeniu na zber odpadov. 
l O. Zhotoviteľ v súčinnosti so stavebníkom zabezpečia pred zahájením výkopových 
a stavebných prác 
vytýčenie všetkých inžinierskych sieti a počas uskutočňovania 
stavby dodržiavanie ochranných pásiem inžinierskych sietí a vedení elektronických 
komunikácií nachádzajúcich 
sa v predmetnom území stavby. 
ll. Všetky vzniknuté škody a poruchy zapríčinené realizáciou stavby budú odstránené 
a dané do pôvodného stavu 
zhotoviteľom diela. 
12. Stavebník písomne oznámi 
podľa § 62 ods. l písm. d) stavebného zákona stavebnému 
úradu MV 
SR zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a podľa 
§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona aj začatie stavby. 
13. Vedením stavby bude podľa§ 44 ods.! stavebného zákona zllotoviteľom diela určený 
pracovník oprávnený vedením uskutočnenia stavby. Doklad o poverení pracovníka 
stavebník predloží stavebnému úradu MV 
SR pred začatím stavby za účelom 
archivácie. 
14. Stavenisko bude 
označené tabuľou so základnými údajmi o stavbe. Pred začatím 
stavby zhotoviteľ diela umiestni tabuľu na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu 
podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
15. 
Stavba môže byt' užívaná len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
Stavebník podá 
včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 
stavebného zákona. 
16. 
Podľa § 70 stavebného zákona je toto stavebné povolenie záväzné aj pre právnych 
nástupcov konania. 
3/5 
.. Prešo\· OK P KH PI:. rch)n5trukci(! a moderni7ťlcia objektu·· 
Sta\·cbné povolenie 
17. Stavebný úrad MV SR si vyhradzuje právo toto rozhodnutie doplniť, alebo zmeniť, ak 
nebudú plnené ním 
určené záväzné podmienky, alebo to bude vyžadovať oprávnený 
verejný záujem a ochrana života a zdravia osôb. 
18. Stavebník v 
súčinnosti so zhotoviteľom diela predloží v rámci kolaudačného 
konania k preskúmani u najmä tieto doklady: 
a) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, 
b) energetický certifikát 
podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodámosti budov, 
c) osvedčenia, atesty a certifikáty od zabudovaných stavebných výrobkov podľa 
zákona č. 113/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 
a zákona 
č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o 
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
d) zápisy o vykonaných odbomých prehliadkach a odbomých skúšok podľa 
osobitných predpisov a STN, 
e) doklady o zhodnotení a zneškodnení odpadov vzniknutých počas realizácie stavby 
podľa osobitných predpisov o zneškodnení odpadov oprávnenou osobou, 
f) ďalšie doklady najmä podľa § 17 a § 18 vyhl. MŽP SR 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenie stavebného zákona, 
g) projekt skutočného vyhotovenia stavby s vyznačenými zmenami, ku ktorým došlo 
počas uskutočňovania stavby oproti overenej projektovej dokumentácii, 
h) zameranie stavby po 
realizácií-geometrický plán. 
Pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov a orgamzacu sú zohľadnené 
v plnom rozsahu v záväzných podmienkach stavebného povolenia. 
Odôvodnenie 
Stavebník vo svojeJ žiadosti č. p.: CPPO-ON-2018/000665-024 zo dňa 30.07.2018 
(doručené stavebnému úradu MV SR dňa 31.07.2018), požiadal stavebný úrad MV SR 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Prešov OKP KR PZ, rekonštrukcia 
a modernizácia 
objektu". V prílohe žiadosti stavebník predložil okrem vyjadrení a stanovísk 
dotknutých orgánov, organizácií a 
účastníkov konania, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí, 
aj tieto ďalšie doklady: 
Projektovú dokumentáciu stavby spracovanú v termíne 01/2018 
Výpis z listu vlastníctva č.: 6782 
Kópiu katastrálnej mapy 
Stavebný úrad MV SR, v zmysle § 61 stavebného zákona a v súlade s § 18 ods. 3 
správneho poriadku, oznámil pod 
č. p.: SHNM-OSNMIV-SU-181-2/2018 zo dňa 16.08.2018 
začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Z dôvodu, že 
sa jedná o stavbu s 
veľkým počtom účastníkov konania, bolo oznámenie doručené v zmysle 
§ 26 ods. 2 správneho poriadku formou verejnej vyhlášky a v oznámení súčasne upozomil 
účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie, že svoje námietky a pripomienky môžu 
uplatniť v lehote 15 dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 
Oznámenie bolo vyvesené po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a Ministerstva 
vnútra 
SR, Pribinova 2, Bratislava. 
V stavebnom konaní stavebný úrad MV SR preskúmal žiadosť stavebníka, predložené 
stanoviská známych 
účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií ako aj dokladovú 
4/5 
.. Prešov OKP KR PZ. rckonštrukci<l a modernizácia objektu .. 
Stcwcbné poYolcnic 
časť projektovej dokumentácie stavby podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou 
stavby nebude ohrozený verejný záujem a ani neprimerane obmedzené 
či ohrozené práva 
a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad MV SR v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby a preto rozhodol tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej časti. 
Poučenie 
Podľa § 61 správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad v lehote 
do I 5 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia ministrovi vnútra Slovenskej republiky 
prostredníctvom oddelenia stavebného poriadku a odborných 
činností, odboru správy 
nehnuteľného majetku a investičnej výstavby, sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 
72 Bratislava. 
Stavebné povolenie stratí 
platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona, ak do dvoch 
rokov odo 
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. 
Toto rozhodnutie je podľa správneho konania preskúmateľné súdom po vyčerpaní 
všetkých riadnych opravných prostriedkov. 
\'; b~,Yu.i<:.': ln~. i\ <111<1 ~:\lu.~(n ú 
.! ckľc1ii :WH~ lO:; .. ~ O(lS 
Doručí sa účastníkom konania: 
l. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 Ol Prešov 
2. DRUPROJEKT !PZ Prešov, Okružná 3032/33, 080 O l Prešov 
3. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Ostatným účastníkom konania v bytových domoch s. č. 4565, 4566, 4567, 4574, 4679, 
4580, 4681 v k. ú. Prešov-verejnou vyhláškou 
Na vedomie dotknutým orgánom a organizáciám: 
4. Ministerstvo vnútra SR, SHNM, OSNMIV, O!V, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
5. Ministerstvo vnútra SR, S! !NM, OSNMIV, ORP, Kopčianska 84,812 72 Bratislava 
6. Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31,042 91 Košice 
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
V yvescné dňa .......................................... .. 
Pripomienky: boli -neboli 
5/5 
Zvesené dňa 
Ci [ (.. (_ ·---
Ing. Pavel Michal ec 
vedúci 
'"Pre!";o\ OKP KR PZ. rekonštrukcia nnwdcrniz{Jcia objektu" 
Stan:-bné povok,nic 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)