Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Bendíkova č.d. 22, 24, 26 v termíne 5. november 2018 od 07:40 h do 16:30 h, časť mesta Prešov - ul. Sibírska č. 2, 4 v termíne 5. november 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

15.10.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                V<'iš list čislo/zo diía; 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
T 
elefón/E~mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
11534603/2018 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/11.10.2018 
1/534603/2018 
MESTO PREšOV 
Hlavná 73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie 
distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Bendíkova č.d. 22, 24, 26 
v termíne 
5. november 
2018 od 07:40 h do 16:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, 
obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však kl'účová pre zabezpečenie spol' a hlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom 
sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678~6516 
Poruchová linka VSD; 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt 
vychodoslovenskä 
distribučné, a.s. 
Mlynskä 31, 042 91 l<ošice 
Slovenskä 
republika 
Spoločnos(jel~pi»no v ObcModnom 
registri Okresne 
ho súdu Košice l. odd'lel s~. vlo!ka1411/V 
lčo-3G 599 3Gll DIČ 2022082997 
IC DPH: 51(2022082997 
8~nkové spojenie: Cil<bank EuroPe plc. 
pobočk•>ahraničnej banky, 
č. ú: 200S48010B/8130 
ISAN: 51(07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI SK BA 
' 
\..-
Vclš list čís!o/zo dHa: 
Naše čislo· 
Vybavuje: 
T elefôn/E -mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
4/534446/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 Košice/11.10.2018 
4/534446/2018 
MESTO PREšOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 
01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Sibírska č. 2, 4 
v termíne 
5. november 
2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom 
sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate/' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
fren O 
o 
innogy 
Kontakty 
T linkaVSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová 
linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt 
Východoslovensk;§ 
distribučná, a.s. 
Mlynskcl 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločnosť 1• '"PisonO v Obchod~om 
regostri Okresného sUdu Košice l. 
odd•el Sa. vložk•14111V 
1~0: 36 ~99 361[ Dl~: 2022082997 
IC DPH; 51<2022082997 
B•nkovo? Spojenie. Citib•nk EuroPE plc. 
poboCko >ahran"rtneJ IJ•nky. 
Č. ú: 2008480108/8130 
18AN·. SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BICCITISKBfl 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)