Zámer predaja pozemku: zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu: -parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m', LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pod Wilec hôrkou, pre Mgr. Jozefa Kužmu, Weberova 8, 080 01 Prešov.

Zámer predaja pozemku

15.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)