Zámer predaja pozemku: zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu: -parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m', LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pod Wilec hôrkou, pre Mgr. Jozefa Kužmu, Weberova 8, 080 01 Prešov.

Zámer predaja pozemku

15.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                'i!J IO. m 
MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 48. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 1045/2018 zo dňa 25. 09. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: 
zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia 
právneho a užívacieho 
vzťahu: 
-parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m', LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pod 
Wilec hôrkou, pre Mgr. Jozefa Kužmu, Weberova 8, 080 Ol Prešov, 
-za cenu 27 100,00 €. 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)