Prerušenie distribúcie elektriny: K Starej tehelni 10 Prešov, ČOM: 0000265759, EIC: 24ZVS0000026972J, K Starej tehelni 11 Prešov, ČOM: 0000265726, EIC: 24ZVS0000026958D v termíne 5. apríl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

16.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                vo 
Vilš list čislo/zo dHa. 
Naše čislo: 
Vybavuje· 
Telefón/E-mail 
Miesto/Dátum 
Vážený zákazník, 
l 
5/126653/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
l<ošice/15. 03.2018 
5/126653/2018 
MESTO PRESOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch 
je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: 
K 
Starej tehelni 10 Prešov, ČOM: 0000265759, EIC: 24ZVS0000026972J 
K Starej tehelni 11 Prešov, ČOM: 0000265726, EIC: 24ZVS0000026958D 
v termíne 
5. 
apr~ 2018 od 07:30 h do 16:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. 
Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej 
sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, 
na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po 
zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste 
k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si 
ako uživatel' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk l www.vsds.si< 
F +421 55 678-5516 
Poruchova linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s 
Mlynská 31,042 911<ošice 
Slovenská republika 
SpolotnosťJ• zapi•aná v Obchodnom 
registfl Ul<re>n<iho súdu Koiice l. 
od<11el Sa. vložka 1411/V 
:čo-30 599 3611 DlL 202208299'1 
l( DPH 51{2022082997 
~ilnkové SIJOJmie C1t1ba~k Europ• plc, 
!Jubočl<a ldll>~nt<:nej tla11~y. 
'·"' 20084~010818130 
l BAN. SKOl 8130 0000 0020 0848 0108 
~IC: C!TI ~K ~A 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)