Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 1143/31, orná pôda o výmere 17m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15445/2, záhrady o výmere 17 m2 , bez založeného listu vlastníctva, k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, Ul. Srnčia.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

17.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
č. 1011/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI: 
pozemku parc. č. KNE 1143/31, orná pôda o výmere 17m
2, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému 
v súbore 
"C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15445/2, záhrady o výmere 17 m
2, 
bez 
založeného listu vlastníctva, k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, Ul. Srnčia. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja na adresu Mesta Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne oddelenie 
v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárat'-priamy predaj pozemku por. č. 7/2018" 
v 
termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia s tým, že ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle znaleckého 
posudku 
č. 242/2018 zo dňa ll. l O. 2018, vyhotovenom malcom Ing. Milanom Vinklerom, 
Vlada Clementisa 4, 
080 Ol Prešov, t.j. 275 €. 
Bližšie informácie ohľadom predaja nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ 
v 
Prešov, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo -právneho oddelenia, č. tel.: 
051/3100228. 
_ .. ) 
/~ 
JUDr. ~L:~akara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)