Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemkov: ·parc. č. KNC 625716 o výmere 44m2 ttp, ktorá vznikla z parcely KNE 3123/3, ·parc. č. KNC 6257/8 o výmere 42m2 , záhrada, ktorá vznikla z parcely KNC 6257/5, parc. č KNC 9502/13 o výmere 15 m2, ttp, ktorá vznikla z parcely KNE 3124/1 v zmysle GP č. 43/2015 zo dňa 04.05.2015 vypracovaným MMERA, s. r. o, LV 6492, k. ú. Prešov,lokalita Pod Wilec hôrkou.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

17.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 46. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 988/2018 zo dňa 27. 6. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ: 
pozemkov: 
·parc. č. KNC 625716 o výmere 44m
2 
ttp, ktorá vznikla z parcely KNE 3123/3, ·parc. č. KNC 6257/8 o výmere 42m
2, 
záhrada, ktorá vznikla z parcely KNC 6257/5, 
· parc. č KNC 9502/13 o výmere 15 m
2, 
ttp, ktorá vznikla z parcely 
KNE 3124/1 v zmysle GP č. 43/2015 zo dňa 04.05.2015 vypracovaným MMERA, s. r. o, LV 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Pod Wilec hôrkou. 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja na adresu Mesta Prešov, 
Hlavná 73, 080 O l Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo • právne oddelenie' 
v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárat'-priamy predaj pozemku por. č. 6/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle znaleckého 
posudku 
č. 243/2018 zo dňa 12. IO. 2018, vyhotovenom znalcom Ing. Milanom Vinklerom, 
Vlada Clementisa 
4, 080 Ol Prešov, t.j. l 130 €. 
Bližšie informácie ohl'adom predaja nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ 
v 
Prešov, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo · právneho oddelenia, č. tel.: 
051/3100228. 
-) 
JU~r. Mi~:2ara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)