Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9204/15 o výmere 8m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania distribučnej transformačnej stanice DTS v lokalite Ul. Námestie Kráľovnej pokoja v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

17.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V 
zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 6/2013 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9204/15 o výmere 8m
2, 
ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania distribučnej transformačnej stanice 
DTS v 
lokalite Ul. Námestie Kráľovnej pokoja v Prešove. 
Záujemca je povinný 
predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v 
zalepenej obálke s označením "Neotvárať-
priamy prenájom 
pozemku por. č. 28/2017" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN 
mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov,!. j. 5,20 €/m
2 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa Končar, č. tel.: 051/3100229). 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)