Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Grzegorz Piatek naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Peter Olejár naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 67, 080 01 Prešov, Gass BP, s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 02020374/2018 
Dátum: 10.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Grzegorz Piatek 
Naposledy 
sídlo/pobyt:, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101914329/2018 zo dňa 27.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7. 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu , 
Hviezdoslavova 
7. 080 Ol Prešov číslo 101914329/2018 zo dňa 27.09.2018 verejnou vyhláškou 
podľa 
§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto L•znamema na Dano,om úrade Prešm . Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 212 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
--------
:\ ~ _,.,~ --c~:-·:-~~rD->!i 
-~-i'.'5i ' 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: ,.,.,": 
:1\)f) jl íi:i·. C_ 73 
............ :~-::.~ ... : 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy 
daní 2 
'•ll; ".1 l' I\ E Š o---
Táto vyhláška bola vyvesená ................................. :.!. ............ .' ........................................ . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 02066405/2018 
Dátum: 17.10.2018 
DANOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Peter Olejár 
Naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 67, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l 02019837/2018 zo dňa l O.I 0.2018 je uložená na Daúovom úrade Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daúového úradu Prešov číslo 
102019837/2018 zo dúa 10.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daúový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deú doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Mgr. 
RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daúovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
t..:l 
Číslo: l 02062796/2018 
Dátum: 17.!0.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Gass BP, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Kúpeľná 6, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102017448/2018 zo dňa 1 O.I 0.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102017448/2018 zo dňa l O.I 0.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Mgr. 
Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)