Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68Prešov odbočka Škultétyho- ZVL" týkajúci sa pozemkov.

Zámer predaja

22.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 2. n ~r 2018 
Vyvesen6 dfta: .................. ~··•~ng 
Zvesené dňa: ..................... "" 
MESTO PREŠOV 
na 
základe uznesenia zo 47. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 1021/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: 
nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu, dodatočného 
majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68Prešov odbočka Škultétyho-ZVL" týkajúci sa pozemkov: 
-diel 7 o výmere 160m
2, 
odčlenený od parcely č. KNE 259/1 o výmere 817m
2, 
orná pôda, k. 
ú. Solivar, 
-diel 
8 o výmere 70m
2, 
odčlenený od parcely č. KNE 260/1 o výmere 500m
2, 
orná pôda, k. 
ú. Solivar, ktoré boli pričlenené k parcele č. KNC 3088/23 o výmere 230 m
2, 
zastavané 
plochy a nádvoria, vytvorenej 
GP č. 501012/2017 vyhotovený firmou ISPO, s. r. o., 
Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 Ol Prešov, zo dňa 12.6.2017, úradne overený 
26.6.2017, zapísané 
na LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
pre SR-Slovenská správa ciest, 
Miletičova 19, 836 19 Bratislava, IČO: OO 33 28 
-za cenu 38,15 €/m
2, 
celková kúpna cena 8 774,50 €. 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)