Mesto Prešov v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť.

Oznámenie mesta Prešov

22.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor dopravy
 
a
 
životného prostredia 
Jarková 24 
080 01 Prešov 
 
 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
 
OD
aŽP- 144194/2018            MVDr. Tibor Bindas                   22.10.2018                
          051/3100210                   
        tibor.bindas@presov.sk 
 
Mesto Prešov v V~ODGHV†RGV]iNRQDþ=]R veterinárnej starostlivosti 
v
 
znení neskorších predpisov 
o
 
z n a m u j e 
 
vlastníkom psa/psov 
chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky SRYLQQRVĢ: 
 
- ]DEH]SHþLĢ WUYDOp R]QDþHQLH SVDSVRY SRGĐD † RGVHNX ]iNRQD þ
39/2007 Z. z. o
 
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 
WêåGĖRYYHNX 
 
- XYLHVĢLGHQWLILNDþQp~GDMHSVDD~GDMHRYODVWQtNRYLSVDYFHQWUiOQRPUHJLVWULVSRORþHQVNêFK]YLHUDW 
 
  
9ODVWQtNSVDQDURGHQpKRGRDXJXVWDMHSRYLQQê]DEH]SHþLĢWUYDOpR]QDþHQLH
SVDSRGĐD†RGV]iNRQDþ=]R veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019WRVDQHY]ĢDKXMe na psa 
narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby 
LQHMRVRE\XPLHVWĖXMHVDGRNDUDQWpQQHMVWDQLFHDOHER~WXONXSUH]YLHUDWi 
 
  
3RGĐD†RGV
 ]iNRQDþ=]R
 
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
SUHGSLVRY R]QDþLĢ ]YLHUD WUDQVSRQGpURP P{åH OHQ V~NURPQê YHWHULQiUQ\ OHNiU =D WUYDOp
R]QDþHQLHSVDSRGĐD†RGVHNX]iNRQDþ=]R
 
veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnenêSRåDGRYDĢ~KUDGXQDMYLDF
eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej 
Q~G]LDOHERSREHUDWHĐPLQLPiOQHKRG{FKRGNXXKUDGtãWiW
 
 
  
3RGĐD†RGV]iNRQDþ=]R veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov
 RUJiQYHWHULQiUQHMVSUiY\XORåtI\]LFNHMRVREHSRNXWXHXUDNQH]DEH]SHþt
QDVYRMHQiNODG\WUYDOpR]QDþHQLHSVDSRGĐD†RGV
 
 
 
 
 
                        
S pozdravom 
                  
                       Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 
                                    
      
dopravy a životného prostredia 
 
 
 
 
9\YHVHQpGĖD ......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
 
 
 
 
=YHVHQpGĖD .......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)