Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 1396/92, ostatná plocha o výmere 200 m2, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 93/2017 zo dňa 21. 12. 2017, vyhotoveným spločnosťou GEODAT REAL, s. r.o., Vansovej 53, 064 01 Stará Ľubovňa, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1396/8 o výmere 2 5061 m2, ostatná plocha, LV č. 6492, lokalita Ul. Murárska, za účelom výstavby objektu na renováciu a expozíciu historických vozidiel.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.04.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 40. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta 
Prešov 
č. 849/2017 zo dňa 13.12.2017 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI: 
pozemku parc. č. KNC 1396/92, ostatná plocha o výmere 200 m
2, 
k. ú. 
Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 93/2017 zo dňa 21. 12. 2017, vyhotoveným 
spločnosťou GEODAT REAL, s. r.o., Vansovej 53, 064 01 Stará Ľubovňa, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1396/8 o výmere 2 5061 m
2, 
ostatná 
plocha, LV č. 6492, lokalita Ul. Murárska, za účelom výstavby objektu na 
renováciu a expozíciu historických vozidiel. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja na adresu 
Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo 
-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať -priamy 
predaj pozemku por. 
č. 2/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná kúpna cena za 1 m
2 
nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle 
znaleckého 
posudku č. 63/2018 zo dňa 22. 3. 2018, vyhotoveným Ing. Milanom 
Vinklerom, Vlada Clementisa 
4, 080 01 Prešov, t.j. 19,06 €/m
2. 
Bližšie informácie ohl'adom predaja nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v 
Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia, 
č. tel.: 051/3100228). 
'1 
JUDr. Mir~::Jara 
vedúci odboru správý majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)